ศิลปะการออกแบบและก่อสร้างอุทยานของจีน

 
ศิลปะการออกแบบและก่อสร้างอุทยานของจีน
อุทยานของจีนมีประวัติศาสตร์มาช้านาน
อุทยานเป็นสิ่งรวมศิลปะหลายด้าน