ตอนที่ 14 เครื่องดื่ม

 


 

 

 

        จีนเป็นชาติแรกที่ค้นพบใบชา ตามตำนานเล่าว่าหมอยาเสินหนงใช้ชาซึ่งมีสรรพคุณในการถอนพิษ
เพื่อเป็นยา ในสมัยราชวงศ์ฮั่น คนจีนพบว่าชามีรสชาติดีและมีกลิ่นหอม สามารถดื่มเพื่อดับกระหายและให้
ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้ ชาจึงกลายมาเป็นเครื่องดื่มจนถึงปัจจุบันนี้ เป็นเวลากว่า 2,000 ปีแล้ว ชาวจีนแต่
ละชนชาติและพื้นที่มีวิธีการชงชาและมีภาชนะที่ใช้ดื่มชาที่แตกต่างกัน ชาจีนแบ่งคร่าวๆได้ 5 ชนิด คือ
ชาเขียว ชาอูหลง ชาแดง ชาอัดแท่ง และชาดอกไม้

        AA ใช้เมื่อทานอาหารร่วมกัน เป็นการแบ่งจ่ายคนละเท่าๆกัน โดยได้รับวัฒนธรรมมาจากชาต
ิตะวันตก