ทักษะภาษาจีนจีนาภิวัตน์

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบการแข่งขันทักษะภาษาจีนจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 3

พบกัน วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร


 

การแข่งขันเล่านิทานจีน ระดับประถมศึกษา (กรณาส่งเนื้อหานิทานมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น
1
เด็กหญิงอาคิโกะ นาคามูระ ยอแซฟ อยุธยา ป.3
2
เด็กหญิงปิยะรัตน์ ยิ่งเกียรตินนท์ นฤมลทิน ธนบุรี ป.3
3
เด็กหญิงเบญจ์ ศรีสุนทร นฤมลทิน ธนบุรี ป.5
4
เด็กหญิงนภัสรา นันตาวรรณ์ เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี ป.4
5
เด็กหญิงฐานิตา เขื่อนขันธ์ เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี ป.4
6
เด็กชายศิริเชษฐ์ อนันต์กิจไพบูลย์ เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี ป.5
7
เด็กชายภูบดี จันทร์ช่วง เซนต์เทเรซา ป.6

การแข่งขันเล่านิทานจีน ระดับมัธยมศึกษา (กรณาส่งเนื้อหานิทานมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น
1
เด็กหญิงปุณยภา ฐิติโชติรัตนา โยธินบูรณะ (OKLS เวสต์เกต) ม.1
2
เด็กชายสรวิน แซ่ย่าง ทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2
3
เด็กหญิงวราภรณ์ ศาสตร์พงษ์พันธ์ พระแม่มารีพระโขนง ม. 3
4
นางสาวธนัญญา พิมพ์งาม เขมะสิริอนุสสรณ์ ม.5
5
นางสาวจิตตกานต์ จินตกานนท์ เขมะสิริอนุสสรณ์ ม.6
6
นางสาวหนึ่งฤทัย ศิริ เขมะสิริอนุสสรณ์ ม.6
7
นางสาวศิรภัสสร บุญสิทธิ์ เขมะสิริอนุสสรณ์ ม.6
8
นางสาวพัทธ์ธีรา ไตรสุริยธรรมา อัสสัมชัญศึกษา ม.6

การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับประถมศึกษา (กรณาส่งเนื้อหาเพลง และ Backing Track มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น
1
เด็กหญิงปัญญ์สิริ วิชิตขจรพล กันตวิชญ์ (OKLS ศาลายา) ป.4
2
เด็กหญิงณภัทร ศรีดาชาติ พรประสาทวิทยา ป.5
3
เด็กหญิงสุชาวดี แสงพวง เฟื่องฟ้าวิทยา ป.5
4
เด็กหญิงศิวัชญา สุจิตรประเสริฐ ดวงพร ป.6
5
เด็กหญิงมุขรินทร์ คำศรี ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6
6
เด็กหญิงกมัยธร เฉลิมทิพย์ ยอแซฟ อยุธยา ป.6

การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับมัธยมศึกษา (กรณาส่งเนื้อหาเพลง และ Backing Track มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559)
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น
1
เด็กหญิงนันทวัน เชิงสมอ พระหฤทัยดอนเมือง ม.1
2
เด็กหญิงไผทกานต์ ทิมย้ายงาม เซนต์เทเรซา ม.2
3
เด็กหญิงศุภิสรา ไววิชา เซนต์เทเรซา ม.3
4
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ วสันหิรัญกิจ อัสสัมชัญศึกษา ม.4
5
นางสาวลดาวัลย์ ภักดีพาณิชพงศ์ อัสสัมชัญศึกษา ม.6
6
นางสาวสลุตา แซ่เฮ้ง เขมะสิริอนุสสรณ์ ม.5
7
นางสาวกนกพร ธิตะโพธิ์ เซนต์โยเซฟทิพวัล ม.5
8
นางสาววิชิตา วนารมย์ สตรีนนทบุรี (OKLS เวสต์เกต) ม.5
9
นางสาวณธายุ ศิริบรรจงศักดิ์ บดินทร์เดชา 2 (OKLS แฟชั่นฯ) ม.6

การแข่งขันแข่งทักษะภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น
1
เด็กหญิงณฐวรรณ เอชินคุณ ศิริเพ็ญ ป.4
2
เด็กหญิงศุภิสรา เถลิงโชค ดรุณพัฒน์ ป.4
3
เด็กหญิงวาริศา ธนภัคโกศล ดรุณพัฒน์ ป.4
4
เด็กหญิงปณาลี ธีระวรวุฒิ เฟื่องฟ้าวิทยา ป.4
5
เด็กหญิงศิริภัสสร รชตธนกิจ เฟื่องฟ้าวิทยา ป.4
6
เด็กชายภูมิภัทร สุจิตรประเสริฐ ดวงพร ป.5
7
เด็กชายคณุตม์ แย้มเผื่อน ดวงพร ป.6
8
เด็กหญิงวรสุดา งามยิ่งสุรัติ พระแม่มารีพระโขนง ป.5
9
เด็กหญิงธัญธร หลิว เซนต์เทเรซา ป.5
10
เด็กหญิงกรรวี โคตรทัศน์ เซนต์โยเซฟทิพวัล (OKLS พาราไดซ์ พาร์ค) ป.5
11
เด็กชายถิร วิเศษสุข เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ป.5
12
เด็กชายกฤษชลัฏ สอิ้งทอง เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี ป.6
13
เด็กชายวีรวุฒิ วิจิตรธรรมรส ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.5
14
เด็กชายคมศักดิ์ วิจิตรธรรมรส ทรงวิทยาเทพารักษ์ ป.6
15
เด็กหญิงอรวณัฐ บุญญะเลิศลักษณ์ มาแตร์เดอีวิทยาลัย (OKLS ฟอร์จูนทาวน์) ป.6
16
เด็กชายเด่นทักษ์ เชิดสัตยานุกุล เซนต์แมรี่ ป.6
17
เด็กชายณัฐพล เกษรพิกุน เซนต์แมรี่ ป.6
18
เด็กหญิงสุธิดา ปิดตังถาเน พรประสาทวิทยา ป.6
19
เด็กหญิงภาวิณี วุฒิ พรประสาทวิทยา ป.6
20
เด็กชายภัทรภณ อ่อนหาดพอ ศิริเพ็ญ ป.6
21
เด็กชายวัชรากร ค้ำจุนวงศ์สกุล ปัญจทรัพย์ ป.6
22
เด็กชายสรวิชญ์ ลีกะชา ปัญจทรัพย์ ป.6

การแข่งขันแข่งทักษะภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น
1
เด็กหญิงสาธินี เจนวงศ์ไพศาล ศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ (OKLS ฟอร์จูนทาวน์) ม.1
2
เด็กหญิงฟองฝน สินสุขประเสริฐ วัฒนาวิทยาลัย (OKLS ฟอร์จูนทาวน์) ม.1
3
เด็กชายชวกร รุ่งรัตน์พัฒนา พระหฤทัยดอนเมือง ม.1
4
เด็กหญิงภัทรียา ท้วมลี้ พระหฤทัยดอนเมือง ม.1
5
เด็กหญิงฐปนัท สวัสดิ์บุญยงค์ เซนต์เทเรซา ม.2
6
เด็กชายปาฏิหาริย์ แซ่หวัง ปัญจทรัพย์ ม.2
7
เด็กชายเสาวภาคย์ น้อยบัว ทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.2
8
เด็กหญิงนันท์นภัส เหมาะจิตต์ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ม.3
9
เด็กหญิงธันยธรณ์ จันทร์มา เซนต์เทเรซา ม.3
10
เด็กชายจักรพันธุ์ ภัยมณี ยอแซฟ อยุธยา ม.3
11
เด็กชายราเชนทร์ ศรีดวง ยอแซฟ อยุธยา ม.3
12
นางสาวปาลิน สุนทรชัย Bangkok International Preparatory and Secondary school (OKLS ปิ่นเกล้า) ม.3
13
นายภัคพล ไตรเสรีกิจ อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (OKLS พาราไดซ์ พาร์ค) ม.3
14
นางสาวเพ็ญ นำแสงวาณิช เขมะสิริอนุสสรณ์ (OKLS ปิ่นเกล้า) ม.3

การแข่งขันแข่งทักษะภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ระดับชั้น
1
นางสาววริษา บัวทิพย์ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (OKLS แฟชั่นฯ) ม.5
2
นางสาวภราพัช นุชนาฎ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ (OKLS พาราไดซ์ พาร์ค) ม.5
3
นางสาวกัญญารัตน์ พิมพ์ดี พระหฤทัย ดอนเมือง ม.6
4
นางสาววนินาภาสุ์ จิตรนานนท์ พระหฤทัย ดอนเมือง ม.6
5
นายอนุสิทธิ์ บัณฑิตเนตร์ มาเรียลัย ม.6
6
นางสาวนันทิยา ไตรแก้ว มาเรียลัย ม.6
7
นางสาววนิดา วงษ์ไทย อัสสัมชัญศึกษา ม.6
8
นางสาวปิยอร คุณาสิริสัมพันธ์ อัสสัมชัญศึกษา ม.6
9
นางสาวกฤษณา ดุสฎีกาญจน์ เขมะสิริอนุสสรณ์ ม.6
10
นางสาวอิศร์วลี เสรีจิรัติกุล เขมะสิริอนุสสรณ์ ม.6
11
นางสาววัลย์ลิกา อาชาพงศ์วัฒนา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.5
12
นางสาวชัญญา ตันติพงศ์อาภา บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.6

 

*** หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบรายชื่ออีกครั้ง หากผิดพลาดกรุณาแจ้งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559