OKLS รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบ


โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
ได้ รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพ
ที่จัดตั้งเป็นศูนย์ฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ 2557
จาก ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)
วันที่ 27 มีนาคม 2557