โครงการประกวดคัดลายมือวันแม่2557


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดคัดลายมือ 
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2557
จัดโดย โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS 

  1. อาจารย์จิตรลดา  โลจนาทร
  2. อาจารย์ Mi Te
  3. อาจารย์กานต์นรี  ไตรวิทยาคุณ
  4. อาจารย์นภาวรรณ  หงษ์มณี
  5. อาจารย์ Chen Xing Ming


เด็กชายพัทธนดล  พิกุลแย้ม ชนะเลิศ
  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  (OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์)
 
เด็กหญิงอนันตญา พิทักษ์สารี รองชนะเลิศอันดับ 1
  โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี  
เด็กหญิงศิริภัสสร  รตนธนกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2
  โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยาลัย
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
 
เด็กชาย วัทธิกร แซ่ด่าน ชมเชย
  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์นิมิตรใหม่
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 
เด็กหญิง พริมา โอวจริยาพิทักษ์  ชมเชย
  โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์
  (OKLS สาขาเดอะคริสตัลพาร์ค)
 
เด็กหญิง พลอยพรนัชชา ช่วยเมฆ ชมเชย
  โรงเรียนราชินีบน
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)
 
เด็กหญิง ชมพูนุช คำบุญเรือง ชมเชย
  โรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยา
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)  
 
 เด็กหญิง ณิชา ชินวิทยากุล ชมเชย
  โรงเรียนโชคชัยลาดพร้าว
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์) 
 
เด็กหญิง อมลณัฐ วนิชจักร์วงศ์  ชมเชย
  โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี่
  (OKLS สาขาสยามพารากอน)
 
เด็กหญิง ณัฐวดี ราชนิยม ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์แมรี่  
เด็กหญิง เมธปิยา อัมพวานนท์ ชมเชย
  โรงเรียนนฤมลทิน ธนบุรี  
เด็กหญิง วัชณิสา มาใช้เวทย์   ชมเชย
  โรงเรียนพรประสาทวิทยา  
เด็กหญิง รักษมล ธูปเงิน ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี  

 

เด็กหญิง ชญานิศ ภู่ทองประเสริฐ ชนะเลิศ
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)
 
เด็กชาย วันธงชัย โชคชัย รองชนะเลิศอันดับ 1
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)     
เด็กหญิง ชยาภรณ์ เรืองเกตุ รองชนะเลิศอันดับ 2
  โรงเรียนเซนต์แมรี่  
เด็กหญิง กัญจรีย์ ศุภวิทยา ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  (OKLS สาขาพาราไดซ์ พาร์ค)   
 
เด็กหญิง อรวณัฐ บุญญะเลิศลักษณ์  ชมเชย
  โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย
  (OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์) 
 
เด็กหญิง พชรกรณ์ ตรงสุวรรณ ชมเชย
  โรงเรียนกรณ์พิทักษ์
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)
 
เด็กหญิง พัชรญาติ์ เจตน์แจ้งจิตต์  ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า)   
 
เด็กหญิง พิชชานันท์ พิตตินันทพงศ์   ชมเชย
  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 
เด็กหญิง อรณิศวร์ เจียมศรีพงษ์  ชมเชย
  โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 
เด็กชาย จักรภัทร มณีจร     ชมเชย
  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภุมิ
  (OKLS สาขาพาราไดซ์ พาร์ค) 
 
เด็กหญิง ณัฐณิชา จันทร์เสละ   ชมเชย
  โรงเรียนเอกบูรพา
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 
เด็กหญิง วาสุธา สมบัติรงรอง ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  (OKLS สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค) 
 
เด็กหญิง ทัชรินทร์ แซ่เตีย ชมเชย
  โรงเรียนปัญจทรัพย์  

 

เด็กชาย ณัฐพล ภาษี   ชนะเลิศ
  โรงเรียนเซนต์เทเรซา  
เด็กชาย พชรวัฒน์ โอฬารพุฒิวัฒน์  รองชนะเลิศอันดับ 1
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  (OKLS สาขาพาราไดซ์ พาร์ค) 
 
เด็กหญิง ถิรดา ถิรมนัส    รองชนะเลิศอันดับ 2
  โรงเรียนดรุณพัฒน์  
เด็กหญิง ศิริลักษณ์ อาจหาร   ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์แมรี่  
เด็กชาย วรเศรษฐ์ เธียรพุฒิพัชร์ ชมเชย
  โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง  
เด็กหญิง ภัคจิรา ธนาบริบูรณ์    ชมเชย
  โรงเรียนอำนวยศิลป์  
เด็กหญิง ญานิศา ชื่นสุขพากเพียร   ชมเชย
  โรงเรียนปัญจทรัพย์  
เด็กหญิง อาภารัตน์ โพธิ์ทอง    ชมเชย
  โรงเรียนปัญจทรัพย์  
เด็กหญิง ธนัชพร พันธจารุนิธิ    ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)
 
เด็กหญิง กัญญาพัชร ราษฎร์ดุษฎี  ชมเชย
  โรงเรียนสายปัญญารังสิต
  (OKLS สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต )
 
เด็กหญิง จิรัชญา ทราวุธ     ชมเชย
  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์)
 
เด็กหญิง ชญานันท์ ท้องฟ้าภักดิพงศ์    ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  (OKLS สาขาเดอะคริสตัล พาร์ค)
 
เด็กหญิง จิรัชญา จิรรัชชกิจ   ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
  (OKLS สาขาสยามพารากอน)
 

 

นางสาว  โป๊ยเซียน ต่อพอกพูน ชนะเลิศ
  โรงเรียนดรุณพัฒน์    
นางสาว   อรุณวรรณ รัชตะสาคร     รองชนะเลิศอันดับ 1
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์     
นางสาว  ชุตินันท์ อัศวฤทธิ์ดำรงค์    รองชนะเลิศอันดับ 2
  โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง     
นางสาว  สุทธิดา ชุมชอบ   ชมเชย
  โรงเรียนศรีวิกรม์    
นางสาว  มัณฑนา บินอาลี     ชมเชย
  โรงเรียนพระแม่มารี    
นางสาว  ภัคจิรา ชอบธรรม ชมเชย
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์   
นางสาว  วรัญญา ดรุณสาสน์   ชมเชย
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์           
นางสาว  ปรียาภา เกษมโกมล   ชมเชย
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
  (OKLS สาขาพาราไดซ์ พาร์ค)   
 
นางสาว  ณิชาภัทร สุวรรณจ้อย ชมเชย
  โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)  
 
นางสาว  อรจิรา ศรีอุทัย   ชมเชย
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า) 
 
นางสาว  รัตณษร อุ่นจิตร   ชมเชย
  โรงเรียนอำนวยศิลป์
  (OKLS สาขาพารากอน)  
 
เด็กหญิง  ปัณณธร รักสัจจะ ชมเชย
  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
  (OKLS สาขารัตนาธิเบศร์) 
 
นางสาว   ณัฐชนก สนิทสม    ชมเชย
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
  (OKLS สาขาฟอร์จูน)   
 


นางสนิตา จิตรมีศิลป์  ชนะเลิศ
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์)  
นางสาว  วริษา ลาภกิจถาวร   รองชนะเลิศอันดับ 1
  (OKLS สาขาสยามพารากอน)  
นางสาว  สุพิชชา ตติยถาวรกุล   รองชนะเลิศอันดับ 2
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์)      
นางสาว  สลิษา ชัยสุวรรณากรณ์  ชมเชย
  (OKLS สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์)    
นางสาว  กุลจิรา กสิกิจดำรง   ชมเชย
  (OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์)      
นางสาว  ชวิศา กิ่งแก้ว    ชมเชย
  (OKLS สาขาเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)  

 

 

รางวัลในการประกวด แต่ละประเภทมีรางวัลดังต่อไปนี้

ชนะเลิศ  ประกาศนียบัตร พร้อมคอร์สเรียน OKLS ฟรี 1 คอร์ส
รองชนะเลิศ อันดับ 1  ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียน OKLS มูลค่า 2,000 บาท
รองชนะเลิศ อันดับ 2  ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียน OKLS มูลค่า 1,000 บาท
ชมเชย    ประกาศนียบัตร พร้อมส่วนลดคอร์สเรียน OKLS มูลค่า 500 บาท