ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นครูภาษาจีน

 

ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)

 

จัดโครงการฝึกอบรม
ศาสตร์และศิลป์แห่งการเป็นครูภาษาจีน
对泰汉语教师培训

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคคลที่ต้องการประกอบวิชาชีพด้านการสอนภาษาจีน
2. เพื่อสั่งสมองค์ความรู้ และข้อมูลในด้านการปฏิบัติการการสอนภาษาจีนในบริบทของสังคมไทย
3. เพื่อสร้างฐานเครือข่ายและความสัมพันธ์ในหมู่ผู้ที่สนใจจะพัฒนาคุณภาพหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ
    ที่ประสบจากการสอนภาษาจีนในสังคมไทย
4. เพื่อบริการสังคมในด้านวิชาการ


หัวข้ออบรม

1. ความรู้พื้นฐานภาษาจีนที่นักเรียนไทยมักมีปัญหา                                          12 ชม.
2. การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะกับผู้เรียน
    (จิตวิทยาพัฒนาการแต่ละช่วงวัย การจัดการเรียนรู้ วิธีสอนและ
     เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆและการจัดการชั้นเรียน)                                    21 ชม.

3. กิจกรรม เกมส์ สื่อการสอนและวัฒนธรรมเพื่อการสอนภาษาจีน                        15 ชม.
4. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
    (การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้การประเมินผล เอกสารประกอบหลักสูตร)         15 ชม.
5. สัมมนาประสบการณ์ตรงจากผู้สอน 3 ชม.
6. ภาคปฏิบัติ (ฝึกสอนในโรงเรียนอนุบาล ประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา)             24 ชม.

รูปแบบการอบรม
มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย การสาธิต การสะท้อนความคิด การอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิด กรณีศึกษา และฝึกปฏิบัติ


วิทยากร

ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จาก
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
     โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
     โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) เป็นต้น


ระยะเวลาการอบรม 90 ชั่วโมง

ทฤษฎี 63 ชม. สัมมนา 3 ชม. ภาคปฏิบัติ (ฝึกสอน) 24 ชม.
     วันเรียน วันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี วันละ 3 ชม.
     วันเสาร์ วันละ 6 ชม.

พิธีเปิด/เริ่มเรียน                       วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557
ปัจฉิมนิเทศ/รับประกาศนียบัตร     วันเสาร์ที่ 31 มกราคม 2558


สถานที่การอบรม

วันจันทร์ พุธ พฤหัส  โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS) สาขาสยามพารากอน
วันเสาร์                คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับ
    - ประกาศนียบัตร และ
    - ผู้มีผลการอบรมดีเด่น มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาภาษาจีน
      ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 6 เดือนหรือ 12 เดือน (จำนวน 1 ทุน)ิ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

     - นักศึกษาปริญญาตรี (เอกภาษาจีน) ชั้นปีที่ 4 หรือ
     - ผู้จบปริญญาตรี เอกภาษาจีนหรือเอกการสอนภาษาจีน  (ทั้งในและต่างประเทศ) หรือ
     - ผู้เคยเรียนที่เมืองจีน อย่างน้อย 1 ปี หรือ
     - มีผลสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ระดับ 5 ขึ้นไป


หลักฐานการสมัคร

     - ใบสมัคร
     - สำเนาปริญญาบัตร สำเนาประกาศนียบัตร หรือ สำเนา Transcript (สำหรับนักศึกษาปีที่ 4)
     - สำเนาบัตรประชาชน
     - ค่าสมัคร


รับสมัคร

     1 – 31 ตุลาคม 2557 (รับจำนวนจำกัด)


ค่าธรรมเนียมการอบรม

     15,000 บาท

ขั้นตอนการสมัคร
     - สมัครด้วยตนเอง
     โปรดเตรียมหลักฐานการสมัครมาให้ครบถ้วน สมัครที่
     โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ห้อง LA 101 ชั้น 1
     คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
     เวลาทำการ
     วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น.
     วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 – 15.00 น.

     - สมัครด้วยการโอนเงิน
     1. โอนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมมาที่
     ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ท่าพระจันทร์
     ชื่อบัญชี ค.เสริมฯ (ท่าพระจันทร์)
     เลขที่บัญชี 114-2-11796-3 
     หรือ 
     ธนาคารทหารไทย สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

     ชื่อบัญชี ค.เสริมฯ (ท่าพระจันทร์)
     เลขที่บัญชี 155-2-04354-7    
     2. ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     3. ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร และ
     หลักฐานการโอนเงิน มาที่
     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ
     Fax: 02-221-7623 (กรุณาโทรกลับเพื่อยืนยันการส่งเอกสาร)
     4. เมื่อโครงการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วจะส่ง อีเมลยืนยันการเข้าร่วมอบรบ

หมายเหตุ โครงการขอสงวนสิทธิ์
     - เปลี่ยนแปลงวัน-เวลา-สถานที่อบรมตามความเหมาะสม
     - ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรม ยกเว้น ในกรณีที่โครงการไม่สามารถเปิดอบรมได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 1
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ 2

ดาวน์โหลดใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร.: 02-613-2608, 02-613-2675

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.arts.tu.ac.th, www.tu.ac.th, www.OKLS.net