รางวัลแห่งคุณภาพ 2557

 


รางวัลแห่งคุณภาพ

   โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
   โรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก
   ประจำปี พ.ศ. 2557 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดโครงการดำเนินงานตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนอกระบบมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและสนับสนุนให้โรงเรียนนอกระบบพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดนั้น 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
ได้ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบที่มีการพัฒนาตามแต่ละมาตรฐาน ในทุกตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพภายใน ผลปรากฏว่า

    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
(รัตนาธิเบศร์) 2557


    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
(คริสตัล) 2557


    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
(แจ้งวัฒนะ) 2557


ผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ 2557
อีกหนึ่งรางวัลคุณภาพของ โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนสอนภาษาตะวันออกชั้นนำ ที่มีคุณภาพ
และชื่อเสียงด้านหลักสูตร การสอน การจัดการและการบริการ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทั้งด้านภาษาและภูมิปัญญา
มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,ภาษาญี่ปุ่น,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,เรียนภาษาจีน,เรียนภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน,