8 เหตุผลที่คนเลือกเรียน OKLS 

ปัจจุบันโรงเรียนสอนภาษามีอยู่มากมาย แล้วเหตุผลใดผู้เรียนจำนวนมากจึงควรเลือกเรียน OKLS
1. ผู้นำการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์ OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกที่เปิดทำการสอนในห้างสรรพสินค้า
ตั้งแต่พ.ศ. 2541 เราจึงเป็นสถาบันที่สั่งสมประสบการณ์  และมีคุณภาพด้าน
การสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นมากว่า 15 ปี 

2. โรงเรียนนอกระบบ ระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ.2557


OKLS ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านการประกัน
คุณภาพภายในระดับ ดีมาก ประจำปี  2557 จากสำนักงานคณะกรรมการ
การส่งเสริมการศึกษาเอกชน

3. คุณครูผู้สอนที่มีคุณภาพ


เพราะคุณครูคือหัวใจในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน OKLS จึงมีขั้นตอน
การคัดเลือกคุณครูอย่างมีคุณภาพ    และเป็นระบบ   ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณครู
ของ OKLS  ทุกท่านมีคุณภาพ และมาตรฐานการสอน นอกจากนี้ยังมีการอบรม
เพื่อพัฒนาคุณครูด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ผู้เรียนรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ทุกหลักสูตรของ  OKLS   พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะแก่ผู้เรียนชาวไทย
และเหมาะสมตามวัย  ทำให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถใช้ได้จริง
อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง OKLS  ยังมีทีมงานวิชาการเพื่อพัฒนา
หลักสูตร  และสื่อการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอและได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ 
5. แบบเรียนที่เหมาะสมที่สุด

OKLS จัดทำและเลือกเฟ้นแบบเรียนที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับผู้เรียน
ในแต่ละหลักสูตร 
- หนังสือเรียนสำหรับเด็ก ฝ่ายวิชาการของ OKLS จัดทำขึ้น โดยเนื้อหาเหมาะสม
  กับเด็กไทยมีภาพประกอบสวยงามน่าเรียน
- แบบเรียนภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป OKLS ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง
  แปลเป็นภาษาไทย แบบเรียนชุดนี้เรียบเรียงสำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ
  มียอดจำหน่ายสูงที่สุด
- หนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่น OKLS เลือกใช้แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยม
  และใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด

 


6. กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษาและวัฒนธรรม


OKLS จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก
ให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ เช่น ทัศนศึกษาประเทศจีน ค่ายความรู้ภาษาจีน  
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น   เช่น   เขียนพู่กันจีน  วาดภาพจีน   
ถักเชือกจีน  เดินเที่ยวเยาวราช  ทำข้าวปั้นญี่ปุ่น  พับกระดาษแบบโอริกามิ  
จัดดอกไม้   เป็นต้น
7. การเรียนกลุ่มเล็กการเรียนกลุ่มเล็ก  เพียง 4 - 6 คน   ทำให้คุณครูผู้สอนสามารถเข้าถึงผู้เรียน
ทุกคน ตอบข้อสงสัยในการเรียนได้ทันที ผู้เรียนสามารถฝึกสนทนา และใช้
เวลาในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่

8. สาขาทั่วกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดปัจจุบัน OKLS มีสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 12 สาขา และ
ต่างจังหวัด 2 สาขา ( อุดรธานี และนครศรีธรรมราช ) โดยทุกสาขา
มีการเรียนการสอน การบริการในมาตรฐานเดียวกัน