หลักสูตรสำหรับองค์กรและบริษัท


       ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มขัน   สาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุ่นเป็นประเทศที่นักลงทุนชาวไทยสนใจร่วมลงทุนและทำการค้า
กับ  2  ประเทศนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ จำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกันมากขึ้น ภาษาเปรียบดังสะพานที่เชื่อมโยง
ให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจกันมากขึ้น ทำให้หลายองค์กรตื่นตัวให้พนักงานเรียนรู้ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น


OKLS จัดหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งหลักสูตรมาตรฐาน หลักสูตรสนทนา และหลักสูตรธุรกิจ


หลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน/ ภาษาญี่ปุ่นมาตรฐาน

เน้นทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน 4 ทักษะสำคัญในการเรียนภาษา ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้ถูกต้อง เรียนรู้หลักการใช้ภาษาและ
ไวยากรณ์พื้นฐาน สามารถติดต่อสื่อสารได้บทเรียนเป็นบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ยังมีบทเสริมเรื่องความเข้าใจทางวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร์และสภาพสังคมด้วยหลักสูตรสนทนาภาษาจีน/ สนทนาภาษาญี่ปุ่น

เน้นการสนทนาเป็นหลัก ผู้เรียนสามารถออกเสียงได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้คำศัพท์และประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้
ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ/ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนควบคู่กันไป โดยเน้นการออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างถูกต้อง
เรียนรู้คำศัพท์และบทสนทนาในชีวิตประจำวัน และในแวดวงธุรกิจ นอกจากนี้ ยังเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมจีนและแนะนำเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ในแวดวงธุรกิจด้วย

OKLS มีทีมงานคุณภาพในการจัดหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า มีสื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาการเรียนรู้ เสริมด้วย
กิจกรรมและความรู้ด้านวัฒนธรรมต่างๆ มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียนและรายงานผลให้ทราบ ผู้เรียนสามารถนำไปใช้งานได้จริง  


OKLS ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำ หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ให้ดูแลหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ให้แก่พนักงานในองค์กรมากมาย อาทิเช่น

หากหน่วยงานของท่านต้องการให้ OKLS ดูแลหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน กรุณาติดต่อเราที่ 02-939-8944 ต่อ 15,  081-918-9757