หนังสือเรียนสำหรับหลักสูตรต่างๆ ของ OKLS 


แบบเรียนภาษาจีนมาตรฐานสำหรับบุคคลทั่วไป

      ใช้หนังสือแบบเรียนภาษาจีนของมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง “HANYU JIAOCHENG” เป็นแบบเรียนภาษาจีนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด
ในประเทศจีน OKLS ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง  ในการแปลเป็นภาษาไทยโดยคณาจารย์ของ  OKLS  และจัดพิมพ์อย่าง
ถูกต้องตามกฏหมาย นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย


แบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี

      ใช้หนังสือชุด  “เด็กเด็กเรียนจีน”  ซึ่งเรียบเรียงโดยทีมงานฝ่ายวิชาการ  และคณาจารย์ของ  OKLS  ที่มีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาจีนสำหรับเด็กโดยเฉพาะได้รับความนิยมสูงมากตั้งแต่พิมพ์ครั้งแรกมีภาพประกอบสวยงามชวนเรียนวาดโดย ภัทรีดา ประสานทอง
ศิลปินฝีมือดี 

      แบบเรียนชุดนี้ประกอบด้วยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดรวม 8 ระดับ  เน้นทักษะทั้ง 4  คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีเนื้อหาที่เหมาะสม
กับวัย และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนภาษาจีนในระดับสูงต่อไปแบบเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็ก อายุ 4-7 ปี 

      ใช้ตำราเรียน Oriental Kids จัดทำหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการและคณาจาย์ของ OKLS เพื่อการเรียนสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ
เนื้อหาเรียนรู้ได้ง่าย คำศัพท์เหมาะสมกับวัย สอดแทรกกิจกรรมและเพลง มี CD ประกอบ เพื่อให้เด็กฝึกฝนทักษะการฟัง ผู้ปกครอง
สามารถมีส่วนร่วม ในการช่วยนักเรียนทำการบ้าน และทบทวนบทเรียน 


แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นมาตรฐานสำหรับบุคคลทั่วไป 

      ใช้ตำราเรียน มินนะ โนะ นิฮงโกะ   ที่ออกแบบขึ้นสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ เนื้อหาในเล่มสามารถนำไปใช้ได้จริง
ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกสนาน  ไม่น่าเบื่อ  เป็นหนังสือแบบเรียนภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยม  และใช้กัน
อย่างแพร่หลายที่สุด
เล่มหนึ่ง 


แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก

     ใช้ตำราเรียน JAPANESE FOR KIDS ที่ฝ่ายวิชาการ OKLS ผลิตขึ้นเอง เพื่อให้เด็กเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างสนุกสนาน ไม่เครียด
โดยเน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจำ เพื่อจะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเรียนขั้นสูงๆต่อไปในอนาคต