สัมภาษณ์คุณครูดีเด่น OKLS

 

 

    วันนี้คอลัมน์แนะนำครู นักเรียนพาเพื่อนๆ มารู้จักและแสดงความยินดีกับคุณครูดีเด่นของ OKLS ประจำภาคเรียนที่ 1/2549 ซึ่งทุ่มเทในการสอน จนได้รับการคัดเลือกจากฝ่ายวิชาการของ OKLS ให้ได้รับรางวัล "คุณครูดีเด่น" ทางโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
จึงขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 คน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

 

ชื่อ สมพร  แซ่หว่อง
วิชาที่สอน   ภาษาจีน
โรงเรียนที่สอน
รร.เขมะสิริอนุสสรณ์,
รร.ซางตาครู้สศึกษา

 

ชื่อ สุพรรณี  กาญจน์วีระโยธิน
วิชาที่สอน   ภาษาจีน
โรงเรียนที่สอน
รร.เรวดี, รร.ดรุณพัฒน์,
รร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

 

ชื่อ เสาวลักษณ์  อัศวสถิตทิพย์
วิชาที่สอน ภาษาจีน
โรงเรียนที่สอน
รร.อัสสัมชัญธนบุรี