รับสมัคร คุณครูสอนภาษาจีน

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
เปิดรับสมัคร คุณครูสอนภาษาจีน
ทั้งครูประจำและครูพิเศษ จำนวนมาก

 

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
เปิดรับสมัคร คุณครูสอนภาษาจีน
ทั้งครูประจำและครูพิเศษ จำนวนมาก

คุณสมบัติ
✓ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา ภาษาจีน หรือ การสอนภาษาจีน
✓ สอบผ่าน HSK ระดับ 5 หรือ 6 และ HSKK ระดับกลาง
✓ ใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี (อ่าน-เขียนอักษรตัวย่อและพินอินได้)
✓ มีความรับผิดชอบ
✓ ตรงต่อเวลา 
✓ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
✓ รักเด็ก 
✓ รักงานสอน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

สวัสดิการ (สำหรับครูประจำ)
✓ การอบรมครูใหม่
✓ สัมมนาครูประจำปี
✓ ประกันสังคม
✓ ทุนการศึกษาภาษาจีน (1 ปี) และทุนการศึกษาระดับปริญญาโท (3 ปี) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขั้นตอนการสมัคร
✓ ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทำแบบทดสอบได้ที่โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (OKLS)
สาขาฟอร์จูนทาวน์ รัชดาภิเษก หรือส่งประวัติพร้อมเอกสารประกอบการสมัครที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จากนั้นรอนัดทำแบบทดสอบ 
✓ ทดลองสอนและสอบสัมภาษณ์

เอกสารประกอบการสมัคร
✓ สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
✓ สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
✓ สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
✓ สำเนาผลการสอบ HSK ผ่านระดับ 5 หรือ ระดับ 6 จำนวน 1 ฉบับ
✓ สำเนาใบรับรองการทำงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
✓ รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ


#รับสมัครครู #ภาษาจีน
www.OKLS.net
OKLS Chinese and Japanese


พิมพ์   อีเมล