ศิลปะและวัฒนาการของพัด

 
ศิลปะและวัฒนาการของพัด ขุนนางหญิงปันเจหยู
ได้เขียนกลอนพรรณนาพัดว่า 
“ใช้ผ้าแพรสีขาวตัดเป็นรูปทรงกลมทำเป็นพัด