ศิลปะการออกแบบและก่อสร้างอุทยานของจีน

 
ศิลปะการออกแบบและก่อสร้างอุทยานของจีน
อุทยานของจีนมีประวัติศาสตร์มาช้านาน
อุทยานเป็นสิ่งรวมศิลปะหลายด้าน

สื้อเหอย่วน - บ้านแบบปักกิ่ง

 
สื้อเหอย่วน - บ้านแบบปักกิ่ง
บ้านสื้อเหอย่วนเป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้าน
ของปักกิ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัว