ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์

 

ท่านจะสามารถยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์การสอบ YCT ได้ต่อเมื่อ

 

 

 ท่านได้ดำเนินการ 2 ขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว