ประวัติโรงเรียน


        โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก   OKLS   เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  และหลักสูตรภูมิปัญญาตะวันออก  ทั้งดนตรีจีน   และวาดภาพพู่กันจีนได้รับการรับรองวิทยฐานะ
จากกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการครั้งแรก  เมื่อวันที่ 3 ต.ค. พ.ศ. 2541 ณ ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือ ห้างพาราไดส์พาร์ค)

        เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนบนห้างสรรพสินค้า  ซึ่งมีส่วนช่วยปลุกกระแสการเรียนภาษาจีนในประเทศไทยให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียน
เป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาจีนกลางของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

        ปัจจุบัน OKLS ขยายสาขาออกไปทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยระบบแฟรนไชส์ มีสาขารวมทั้งสิ้น 13 สาขา ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาจีนที่มีสาขา
มากที่สุดด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านหลักสูตร คณาจารย์  ผู้สอน สิ่งแวดล้อม  และการบริการ

        นายบัณฑิตย์ โลจนาทร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน 

        รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่นจาก 

        ฯพณฯ ฟู่เสวียจาง

        เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
       


        ปรัชญาโรงเรียน

        ก้าวล้ำนำภาษา เชี่ยวชาญวิทยา พัฒนาสังคม สร้างสมคุณธรรม

        วิสัยทัศน์

        มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนสอนภาษาตะวันออกชั้นนำ ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงด้านหลักสูตรการสอน การจัดการและการบริการ
        โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทั้งด้านภาษาและภูมิปัญญา มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม         


รางวัลแห่งคุณภาพ

   โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
   โรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก
   จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กำหนดโครงการดำเนินงานตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนนอกระบบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนอกระบบมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและสนับสนุนให้โรงเรียนนอกระบบพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดนั้น 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 
ได้ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบที่มีการพัฒนาตามแต่ละมาตรฐาน ในทุกตัวบ่งชี้ของ
การประกันคุณภาพภายใน ผลปรากฏว่า โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียน
ที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน 
ระดับดีมาก 

    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
(ปทุมวัน)
2555

    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก 
(รัชดาภิเษก)
2555


    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
(แฟชั่นไอส์แลนด์)
2556


    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
(แจ้งวัฒนะ) 2557


    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
(รัตนาธิเบศร์) 2557


    โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
(คริสตัล) 2557โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนสอนภาษาตะวันออกชั้นนำ ที่มีคุณภาพ และชื่อเสียงด้านหลักสูตร การสอน
การจัดการและการบริการ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทั้งด้านภาษาและภูมิปัญญา 
มีคุณธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม