มาทำความรู้จัก YCT


มาทำความรู้จัก YCT  ขั้นตอนการสมัครสอบ  กระบวนการสอบ/ การประกาศผลสอบ  วันเวลาและสถานที่สอบ  

 ยืนยันการลงทะเบียนออนไลน์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT วิธีตรวจสอบคะแนน YCT ทางอินเทอร์เน็ต


มาทำความรู้จัก YCT

       Youth Chinese Test (YCT) คือ การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นนักเรียนต่างชาติระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่ไม่ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ เพื่อวัดความรู้ ความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวันและการเรียน


จุดประสงค์ของการสอบ YCT 

       เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความภาคภูมิใจในการเรียนภาษาจีน ตามหลักการที่ว่า “การสอบและการเรียนการสอนต้องบูรณาการให้เข้ากัน” 
การออกแบบข้อสอบ YCT จึงสอดคล้องกับการเรียนการสอนตามหลัก “ใช้การสอบส่งเสริมการเรียนรู้” และ “ใช้การสอบส่งเสริมการสอน”


ทำไมต้องสอบ YCT

  1. เพื่อให้ผู้สอบสามารถเข้าใจและพัฒนาความสามารถทางภาษาจีนของตนเอง
  2. เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้สอบใช้ในการสอบ HSK ต่อไป  
  3. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียน
  4. เพื่อให้สถาบันฝึกอบรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนภาษาจีนใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน

 

ประเภทและระดับของ YCT

ประเภทของ YCT

       YCT แบ่งออกเป็น 2 ประเภท โดยการสอบซึ่งทั้งสองประเภทแยกออกจากกัน ได้แก่

  1. การสอบข้อเขียน (YCT ระดับ 1-3 ทักษะการฟังและการอ่าน YCT ระดับ 4 ทักษะการฟัง การอ่าน และการเขียน)
  2. การสอบการพูด โดยใช้รูปแบบการอัดเสียง

 

ระดับของ YCT

       YCT ทั้ง 2 ประเภท แบ่งออกเป็นระดับ ดังต่อไปนี้

       1. การสอบข้อเขียน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ YCT ระดับ 1 – ระดับ 4 

การสอบข้อเขียน

รายละเอียด

คลังคำศัพท์ (คำ)

ทักษะ (ข้อ)

ระยะเวลา (นาที)

คะแนนเต็ม (คะแนน)

เกณฑ์การผ่าน (คะแนน)

ค่าสมัคร★ (บาท)

YCT 1

สามารถเข้าใจและใช้คำศัพท์และประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันได้ และมีทักษะพร้อมที่จะเรียนภาษาจีนในระดับต่อไป

80

การฟัง 20

การอ่าน 15

30

200

120

100+60=160

YCT 2

สามารถเข้าใจคำศัพท์หรือประโยคง่ายๆมีทักษะในการติดต่อสื่อสารเบื้องต้น

150

การฟัง 20

การอ่าน 20

45

200

120

200+60=260

YCT 3

สามารถใช้ประโยคต่างๆที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันในการสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว

300

การฟัง 35

การอ่าน 25

55

200

120

300+60=360

YCT 4

สามารถใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การเรียน และการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้

600

การฟัง 40

การอ่าน 30

การเขียน 10

80

300

180

400+60=460

★ หมายเหตุ ค่าสมัครรวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ 60 บาทแล้ว

       YCT1      ระยะเวลาสอบ 30 นาที 9.00 - 9.30 น.

       YCT2      ระยะเวลาสอบ 45 นาที 9.00 - 9.45 น.

       YCT3      ระยะเวลาสอบ 55 นาที 9.00 - 9.55 น.

       YCT4      ระยะเวลาสอบ 80 นาที 9.00 - 10.20 น.

 

2. การสอบการพูด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับต้น และระดับกลาง (ศูนย์สอบ OKLS ไม่เปิดสอบ YCT การพูด)

การสอบการพูด

รายละเอียด

คลังคำศัพท์ (คำ)

ทักษะ (ข้อ)

ระยะเวลา (นาที)

คะแนนเต็ม (คะแนน)

เกณฑ์การผ่าน (คะแนน)

ค่าสมัคร★ (บาท)

ระดับต้น

สามารถฟังเข้าใจและใช้พื้นฐานภาษาจีนในการพูดโต้ตอบบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้

200-300

พูดซ้ำจากที่ได้ฟัง 15

ตอบคำถามจากที่ได้ฟัง 5

ดูรูปแล้วพูดบรรยาย 5

10

100

60

200+ 60=260

ระดับกลาง

สามารถฟังและเข้าใจการใช้ภาษาจีนอย่างง่ายในการพูดโต้ตอบในชีวิตประจำวันกับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้

400-600

พูดซ้ำจากที่ได้ฟัง 10

ตอบคำถามจากที่ได้ฟัง 2
ดูรูปแล้วพูดบรรยาย 2

19

100

60

200+ 60=260

★ หมายเหตุ ค่าสมัครรวมค่าจัดส่งไปรษณีย์ 60 บาทแล้ว

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับการสอบ YCT และ HSK 

HSK

YCT
ข้อเขียน

YCT
การพูด

คลังคำศัพท์ (คำ)

HSK 6 

 

 

5,000 ขึ้นไป

HSK 5

 

 

2,500

HSK 4 

 

 

1,200

HSK 3 

YCT 4

ระดับกลาง

600

HSK 2 

YCT 3

ระดับต้น

300

HSK 1 

YCT 2

150

 

YCT 1

80

 

ตัวอย่างข้อสอบ YCT

  การสอบข้อเขียน

  ตัวอย่างข้อสอบ

  YCT 1

  YCT 1

  YCT 2

  YCT 2

  YCT 3

  YCT 3

  YCT 4

  YCT 4

 

  การสอบการพูด

  ตัวอย่างข้อสอบ

  YCT การพูด ระดับต้น

  YCT การพูด ระดับต้น

  YCT การพูด ระดับกลาง

  YCT การพูด ระดับกลาง


หมายเหตุ ศูนย์สอบ OKLS เปิดสอบเฉพาะ YCT การสอบข้อเขียนเท่านั้น

 


บรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล