หลักสูตรสำหรับโรงเรียน

เศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนเติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลก แนวโน้มนี้ยังคง
สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ภาษาจีนจึงกลายเป็นภาษาสากลของโลก เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ทั้งในชีวิตประจำวันและทางด้านธุรกิจ

ความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นมีมาอย่างยาวนาน ด้านการค้า ไทยนำเข้าสินค้าญี่ปุ่น มากเป็นอันดับ 1และส่งออก
สินค้าไปญี่ปุ่นเป็นอันดับ 2 รองจากสหรัฐอเมริกา ด้านการลงทุน ญี่ปุ่นลงทุนในไทยเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย รองจากจีน
เท่านั้น จากความสำคัญด้านการค้า การลงทุน การเรียนภาษาญี่ปุ่นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้พร้อมเข้าสู่ภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนให้มี
การเรียนการสอนภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นในประเทศไทย ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสายสามัญจำนวนมากได้บรรจุภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นเข้าในหลักสูตร  

OKLS ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสายสามัญ (ทั้งรัฐบาลและเอกชน) โรงเรียนนานาชาติ
โรงเรียนสองภาษาและมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้เข้าไปจัดการเรียนการสอนและดูแลหลักสูตร ตั้งแต่พ.ศ. 2543


หลักสูตรภาษาจีน

☑ 
หลักสูตรตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ของกระทรวงศึกษาธิการมุ่งพัฒนา
    ผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี
    มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
☑ เนื้อหาหลักสูตรออกแบบอย่างมีคุณภาพและเหมาะสำหรับผู้เรียนแต่ละระดับ
     ระดับอนุบาล (ปฐมวัย) ใช้หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS) 《幼儿汉语》เรียนรู้ผ่านกิจกรรม
     สร้างสรรค์ เพื่อช่วยให้เด็กๆ สนใจและรักการเรียนภาษาจีน
     ระดับประถมศึกษา ใช้หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน 《儿童汉语》ที่ OKLS สร้างสรรค์ขึ้น มีหนังสือและแบบฝึกหัด
     ที่ทำให้นักเรียนเข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมแบบฝึกหัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้หลักสูตรภาษาจีนมัธยมต้น《初中汉语》ซึ่ง OKLS เรียบเรียง โดยเน้นให้นักเรียน
     สามารถสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันได้ 
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้แบบเรียนภาษาจีน《汉语教程》ของมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ซึ่งกระทรวง
     ศึกษาธิการรับรองให้ใช้เป็นตำราเรียนภาษาจีนในโรงเรียน
☑ มีแผนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับเวลาที่โรงเรียนกำหนด
☑ สอดแทรกความรู้ทั่วไป ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศจีน
    อย่างลึกซึ้ง
☑ มีสื่อการสอนที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน
☑ ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการและงานต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาจีน


หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

☑ หลักสูตรตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ของกระทรวงศึกษาธิการ มุ่งพัฒนา
     ผู้เรียนให้มีคุณภาพทางด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียน
     เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
☑ เนื้อหาหลักสูตรออกแบบอย่างมีคุณภาพและเหมาะสำหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้แบบเรียน
     ภาษาญี่ปุ่น Akiko to tomodachi จัดทำโดยเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ตรงตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน
     ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ให้ใช้เป็นตำราเรียนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียน
☑ มีแผนการสอนที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับเวลาที่โรงเรียนกำหนด
☑ สอดแทรกความรู้ทั่วไป ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
     ประเทศญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง
☑ มีสื่อการสอนที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับเนื้อหาและวัยของผู้เรียน
☑ ร่วมจัดกิจกรรมวันวิชาการและงานต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น


การวัดผลและประเมินผล

☑ ประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และสอดคล้องตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
☑ รายงานผลการเรียนของนักเรียนทุกภาคเรียน


คุณครูผู้สอน

☑ 
สอนโดยคุณครูเจ้าของภาษาและอาจารย์ชาวไทยที่จบการศึกษาสาขาภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น โดยคุณครู
     จะเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของผู้เรียนแต่วัยเป็นอย่างดี มีประสบการณ์การสอนภาษาให้แก่นักเรียนไทย
☑ มีการอบรมและพัฒนาผู้สอน ด้านเนื้อหา การควบคุมชั้นเรียน เทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง
☑ มีการนิเทศการสอนและประเมินคุณภาพคุณครูอย่างต่อเนื่อง
☑ ในกรณีที่คุณครูประจำไม่สามารถไปสอนได้ OKLS จัดหาคุณครูเข้าไปสอนแทน เพื่อไม่ให้กระทบกับเวลาเรียน
     ของนักเรียน


สนใจให้ OKLS ดูแลและจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนของท่าน
กรุณาติดต่อ 02-939-8944, 02-939-8945 ต่อ 15 และ 081-9189757

สมัครเรียนหลักสูตรสำหรับโรงเรียน

กรุณาฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล ด้วยค่ะ
Invalid Input
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมล์ของท่าน ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input