หลักสูตรภาษาจีน


หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กของ OKLS แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS)
และหลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน

หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS)
หลักสูตรเรียนภาษาจีนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 5 – 7 ปี โดย “เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์” เช่น ร้องเพลงจีน 
แสดงท่าทางประกอบเพลงจีนหรือนิทานจีน เกมส์ กิจกรรมกลุ่ม งานประดิษฐ์ เป็นต้น ช่วยให้เด็กๆ ได้ซึมซับภาษาจีน 
โดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาจีนของเด็กๆ ด้วย 

จุดเด่น
☑ เน้นทักษะการฟังและพูดภาษาจีน คำศัพท์ ประโยคตามกับวัย
☑ มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนภาษาจีน
☑ มีซีดี Oriental Kids ประกอบด้วยเพลงจีน นิทานจีน ให้เด็กๆ เพลิดเพลินในการเรียนภาษาจีน
☑ คุณครูผู้สอนมีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจ
     พัฒนาการของเด็กและสามารถสื่อสารภาษาจีนกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี 
☑ ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนภาษาจีนของเด็กๆ มี “สาส์นเชื่อมรัก” อธิบายให้ผู้ปกครองทราบว่า ในแต่ละครั้งเด็กๆ
     ได้เรียนคำศัพท์ภาษาจีนอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยทบทวนการเรียนภาษาจีน และให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัด

หลักสูตรและระยะเวลาเรียน หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน
      1 คอร์ส เรียน 8 ครั้ง หลักสูตรแบ่งเป็น 10 คอร์ส (12 ชั่วโมง)

หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน
หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนของเด็กวัย 7 – 12 ปี
โดยเฉพาะ เนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนใช้ตำราเรียน “เด็กเด็กเรียนจีน” ที่ OKLS
สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยเนื้อหาการเรียนภาษาจีนที่เข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมด้วยแบบฝึกหัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
เช่น ร้องเพลงจีน เล่นเกมส์ภาษาจีน ฟังนิทานจีน เป็นต้น ในบรรยากาศการเรียนภาษาจีนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้
ของเด็กในวัยกำลังเติบโต ทำให้เด็กๆ เกิดความรักและความสนใจในการเรียนภาษาจีน

จุดเด่น
☑ ใช้แบบเรียน “เด็กเด็กเรียนจีน” มีภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส ชวนเรียน 
☑ ปูพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมในการเรียนภาษาจีนระดับสูงต่อไป 
☑ สื่อการสอนครบครัน ทั้งบัตรคำ ซีดี ดีวีดี ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาจีนได้ง่ายและสนุกสนาน 
☑ สอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจ
     พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างดี 
☑ มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะการเรียนภาษาจีนของนักเรียน และรายงานผลการเรียนภาษาจีนให้ผู้ปกครองทราบ

หลักสูตรและระยะเวลาเรียน หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน
      1 คอร์ส เรียน 10 ครั้ง หลักสูตรแบ่งเป็น 10 คอร์ส (20 ชั่วโมง)หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง ผู้เรียนอายุ 13 ขึ้นไป
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำภาษาจีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนจนสามารถนำไปใช้
ในการติดต่อสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น
☑ ใช้แบบเรียนภาษาจีน 《汉语教程》ของมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้าน
      การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ แบบเรียนภาษาจีนชุดนี้ เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
      โดยเฉพาะ มียอดจำหน่ายสูงที่สุด ซึ่ง OKLS ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งแปลเป็นภาษาไทย
☑ มีสื่อการสอนเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ภาษาจีนได้ง่ายขึ้น
☑ สอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการสอนภาษาจีน ซึ่งเข้าใจความคล้าย  และ
     ความต่างระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย สามารถนำมาเปรียบเทียบทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
☑ มีการวัดผลและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาจีนของผู้เรียนด้วย

หลักสูตรและระยะเวลาเรียน 
      หลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
      ระดับต้น ระดับละ 5 คอร์ส
      ระดับกลาง ระดับละ 5 คอร์ส
      ระดับสูง ระดับละ 6 คอร์ส
      1 คอร์ส เรียน 20 ชั่วโมง

สมัครเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กรุณาฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

 

สมัครเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ


กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล ด้วยค่ะ
กรุณาเลือก หลักสูตรที่คุณสนใจ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมล์ของท่าน ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input