หลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กของ OKLS แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS)
และหลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน

      หลักสูตรเด็กเล็กเรียนจีน (OREINTAL KIDS)

      หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กเล็ก อายุระหว่าง 5 – 7 ปี โดย “เรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์” เช่น ร้องเพลง 
      แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือนิทาน เกมส์ กิจกรรมกลุ่ม งานประดิษฐ์ เป็นต้น ช่วยให้เด็กๆ ได้ซึมซับภาษาจีน 
      โดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนของเด็กๆ ด้วย 

      จุดเด่น

 • เน้นทักษะการฟังและพูด คำศัพท์ ประโยคตามกับวัย
 • มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน
 • มีซีดี Oriental Kids ประกอบด้วยเพลง นิทาน ให้เด็กๆ เพลิดเพลินในการเรียน
 • คุณครูผู้สอนมีประสบการณ์ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจ
  พัฒนาการของเด็กและสามารถสื่อสารกับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี 
 • ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนของเด็กๆ มี “สาส์นเชื่อมรัก” อธิบายให้ผู้ปกครองทราบว่า ในแต่ละครั้งเด็กๆ
  ได้เรียนคำศัพท์อะไรบ้าง เพื่อให้ผู้ปกครองช่วยทบทวน และให้เด็กๆ ทำแบบฝึกหัด

      หลักสูตรและระยะเวลาเรียน


      1 คอร์ส เรียน 8 ครั้ง หลักสูตรแบ่งเป็น 10 คอร์ส (12 ชั่วโมง)
      จำนวนนักเรียนต่อห้อง 4-6 คน

 

      หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน

      หลักสูตรเด็กเด็กเรียนจีน เป็นหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กที่พัฒนาขึ้นเพื่อการเรียนรู้ของเด็กวัย 7 – 12 ปี
      โดยเฉพาะ เนื้อหาครอบคลุมทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนใช้ตำราเรียน “เด็กเด็กเรียนจีน” ที่ OKLS
      สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมด้วยแบบฝึกหัดและกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ
      เช่น ร้องเพลง เล่นเกมส์ ฟังนิทาน เป็นต้น ในบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลายและสนุกสนาน เอื้อต่อการเรียนรู้
      ของเด็กในวัยกำลังเติบโต ทำให้เด็กๆ เกิดความรักและความสนใจในการเรียนภาษาจีน

      จุดเด่น 

 • ใช้แบบเรียน “เด็กเด็กเรียนจีน” มีภาพประกอบสวยงาม สีสันสดใส ชวนเรียน 
 • ปูพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมในการเรียนภาษาจีนระดับสูงต่อไป 
 • สื่อการสอนครบครัน ทั้งบัตรคำ ซีดี ดีวีดี ทำให้เด็กๆ เรียนรู้ได้ง่ายและสนุกสนาน 
 • สอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีนสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจ
  พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กเป็นอย่างดี 
 • มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจและทักษะภาษาจีนของนักเรียน และรายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ

      หลักสูตรและระยะเวลาเรียน

      1 คอร์ส เรียน 10 ครั้ง หลักสูตรแบ่งเป็น 10 คอร์ส (20 ชั่วโมง)
      จำนวนนักเรียนต่อห้อง 6-8 คน

                  
                                                     

หลักสูตรภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป

เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาจีนจากการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่ถูกต้อง ผู้เรียนอายุ 13 ขึ้นไป
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำภาษาจีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ผู้เรียนที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนจนสามารถนำไปใช้
ในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      จุดเด่น

 • ใช้แบบเรียนภาษาจีน 《汉语教程》ของมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้าน
  การสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างประเทศ แบบเรียนภาษาจีนชุดนี้ เขียนขึ้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างชาติ
  โดยเฉพาะ มียอดจำหน่ายสูงที่สุด ซึ่ง OKLS ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่งแปลเป็นภาษาไทย
 • มีสื่อการสอนเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
 • สอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการสอนภาษาจีน ซึ่งเข้าใจความคล้าย  และ
  ความต่างระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย
  สามารถนำมาเปรียบเทียบทำให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น
 • มีการวัดผลและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาจีนของผู้เรียนด้วย

 

      หลักสูตรและระยะเวลาเรียน

      หลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
      ระดับต้น ระดับละ 5 คอร์ส
      ระดับกลาง ระดับละ 5 คอร์ส
      ระดับสูง ระดับละ 6 คอร์ส
      โดยจัดเป็น 3 แบบ

      1 คอร์ส เรียน 20 ชั่วโมง

สมัครเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กรุณาฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล ด้วยค่ะ
กรุณาเลือก หลักสูตรที่คุณสนใจ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมล์ของท่าน ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input