หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กอายุ 8 - 12 ปี

หลักสูตรสอนทั้ง 4 ทักษะสำคัญในการเรียนภาษา ได้แก่ ฟัง พูด อ่านและเขียน โดยเน้นคำศัพท์ บทสนทนา และสำนวน
ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านประเพณีวัฒนธรรมของญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ เพื่อให้เด็กๆ
ได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ทำให้เด็กสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวันได้และเข้าใจขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมของญี่ปุ่น 

      จุดเด่น

 • เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน เช่น บทเพลง เกมส์ นิทาน เป็นต้น
 • มีสื่อการสอนต่างๆ เช่น  เกมส์ บัตรภาพ บัตรคำ เป็นต้น ทำให้นักเรียนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผ่อนคลาย และทำให้
  เข้าใจจดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น 
 • สอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ทำให้เข้าใจ
  พฤติกรรมเด็ก และสามารถสื่อสารกับเด็กได้เป็นอย่างดี 


      หลักสูตรและระยะเวลาเรียน

      หลักสูตรแบ่งเป็น 8 คอร์ส
      1 คอร์ส เรียน 20 ชั่วโมง
      จำนวน 4-7 คน/ห้อง
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับบุคคลทั่วไป 


หลักสูตรนี้เน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาได้จริงในชีวิตประจำวัน

      จุดเด่น  

 • สอนโดยคุณครูที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมทางด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นและคัดเลือกมาเป็นอย่างดี 
 • ใช้ตำราเรียน Minna no Nihongo เนื้อหามุ่งให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 • มีการวัดผล ด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียน


     หลักสูตรและระยะเวลาเรียน 

     หลักสูตรแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

 • ระดับต้น     ระดับละ 6 คอร์ส 
 • ระดับกลาง  ระดับละ 6 คอร์ส 

     1 คอร์ส เรียน 20 ชั่วโมง 
     จำนวน 4-7 คน/ห้อง

สมัครเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กรุณาฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล ด้วยค่ะ
กรุณาเลือก หลักสูตรที่คุณสนใจ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมล์ของท่าน ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input