จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภทร้องเพลงจีน

การแข่งขันทักษะภาษาจีน
จีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6
ประเภทร้องเพลงจีน

ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภทร้องเพลงภาษาจีน


ระดับประถมศึกษา

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล นักเรียน โรงเรียน ระดับชั้น
เด็กหญิง ญาณี แซ๋เบ๊ สารสาสน์เอกตรา ประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิง ทิพย์สุดา ยอดเพ็ชร ยอแซฟอยุธยา ประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชาย ธนวัฒน์ บุตโยธี ถนอมพิศวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิง ลภัสรดา ภักดีศุภฤทธิ์ ถนอมพิศวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิง ศิริปัญจพาณ์ ศิริบุตร เหลียนหัว ประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิง ศุภภร บารมีแสงเพชร เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ประถมศึกษาปีที่ 6 
เด็กหญิง สิรินทิพย์ พงษ์ประยูร ยอแซฟอยุธยา ประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กชาย หฤษภ์ เผิง ราชวัตรวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 5


ระดับมัธยมศึกษา

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล นักเรียน โรงเรียน ระดับชั้น
นางสาว กัลยารัตน์ แซ่จิว เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 5
นางสาว จิตรวรรณ เเซ่ลี มัธยมวัดธาตุทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิง โชติกา แอนโก ซางตาครู้สศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กชาย ณัฐ พุ่มเกษร ทรงวิทยาเทพารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เด็กหญิง ธนภร ลอยไสว อัสสัมชัญศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาว พัณณิตา ยิ่งเจริญสมสุข ฤทธิยะวรรณาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิง วรกานต์ เขียวนิติการ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 3
นางสาว ศิริพักตร์ชา เวชกามา เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เด็กหญิง สิรินทิพย์ รอบรู้ ยอแซฟอยุธยา มัธยมศึกษาปีที่ 1
นางสาว ศศินันท์ ภารสุวรรณ์ อัสสัมชัญศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกคน

 

หมายเหตุ

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

 


 

สิ่งที่ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องเตรียม ได้แก่

1. ภาพถ่ายเดี่ยวของนักเรียน แต่งกายสุภาพสวยงาม ไม่จำเป็นต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

2. เนื้อเพลงและ Backing track (mp3) ที่จะร้องในรอบชิงชนะเลิศ

   กรุณาส่งทั้ง 3 อย่าง มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 มกราคม 2562

3. กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสวยงามเหมาะสมกับเนื้อเพลง

 

เกณฑ์การให้คะแนน

  • การออกเสียง (ความถูกต้องและชัดเจน)   40            คะแนน

  • คุณภาพเสียงและความไพเราะ                40            คะแนน

  • บุคคลิก ลีลา ท่าทางประกอบ                  10            คะแนน

  • การแต่งกายเหมาะสมกับเพลง                10            คะแนน

  รวม                               100    คะแนน

 


 

กำหนดการ รอบชิงชนะเลิศ

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 

กิจกรรมภายในหอประชุมเล็ก
 

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน และรายงานตัว 

09.00 – 09.15 น.     พิธีเปิด 

09.15 – 11.30 น.     ประกวดเล่านิทานภาษาจีน 

11.30 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหาร 

13.00 – 15.00 น.     ประกวดร้องเพลงภาษาจีน 

15.15 – 17.00 น.     การแสดงจากนักเรียน OKLS

                               ประกาศผลการแข่งขันและประธานในพิธีมอบรางวัล

                               ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน

 

กิจกรรมด้านหน้าหอประชุมเล็ก 


09.30 – 15.00 น.     ซุ้มกิจกรรม ได้แก่ ถุงผลิตโชค, ปังเฮงเฮง. บัวสวรรค์, เขียนคำมงคลจีน, ระบายสีสัตว์มงคล, The Mask หน้ากาก OKLS 

                               ซุ้มอาหาร ได้แก่ ครัวเจ๊ง้อ, กุ๊กกี้บะหมี่หมูแดง, โชกุนข้าวเหนียวหมู, บ้านขนิษฐาลูกชิ้นปิ้ง, Zeveni Coffee, เฉาก๊วยตาตั้ม

 

 


 

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือก การแข่งขันจีนาภิวัตน์ ครั้งที่ 6 ประเภทร้องเพลงภาษาจีน 


ระดับประถมศึกษา

ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล นักเรียน โรงเรียน ระดับชั้น คุณครูผู้สอน
1 เด็กหญิง กัญญาพัชร์ สัมกวะผล เขมะสิริอนุสสรณ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวกนกกร ศรีประยูรสกุล
2 เด็กหญิง จิณัฏฐ์ตา กมลเมธีสกุล อัสสัมชัญศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวลักษิกา จิตรสวัสดิ์
3 เด็กหญิง แจ๊สมิน คริสติน มาร์แชล อัสสัมชัญศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวลักษิกา จิตรสวัสดิ์
4 เด็กหญิง ชนิสาร์ เถื่อนพิทักษ์ เซนต์เทเรซา ประถมศึกษาปีที่ 5 Deng Zi juan
5 เด็กหญิง ญาณี แซ๋เบ๊ สารสาน์ เอกตรา ประถมศึกษาปีที่ 1 นางนิยุตา โคโมโตะ
6 เด็กหญิง เด็กหญิงนภัส สโรชนันท์จีน ดรุณพัฒน์ ประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวพลอยพิชชา สุธรัชต์จีรกุล
7 เด็กหญิง ทิพย์สุดา ยอดเพ็ชร ยอแซฟอยุธยา ประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวนภาวรรณ หงษ์มณี
8 เด็กชาย ธนวัฒน์ บุตโยธี ถนอมพิศวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวศนิชา ทัศนสว่างคุณ
9 เด็กหญิง มณัญศิกาญจน์ โพธิ์ทอง OKLS สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต (โรงเรียนปัณณวิชญ์) ประถมศึกษาปีที่ 4 นายสัจจา พิชัยชาญเลิศ
10 เด็กหญิง รัศมิทา เทิดทูลทวีเดช สารสาน์ เอกตรา ประถมศึกษาปีที่ 4 นางนิยุตา โคโมโตะ
11 เด็กชาย รุ่งเรือง แซ่ย่อ เฟื่องฟ้าวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 6 นางสาวยุวรัตน์ ทรัพย์ดีมงคล
12 เด็กหญิง ลภัสรดา ภักดีศุภฤทธิ์ ถนอมพิศวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวศนิชา ทัศนสว่างคุณ
13 เด็กหญิง ลัลนา สามะสุทธิ ทรงวิทยาเทพารักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวสาวิตรี กุลีช่วย
14 เด็กหญิง วรินทร ทินกร ณ อยุธยา อัสสัมชัญศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4  นางสาวลักษิกา จิตรสวัสดิ์
15 เด็กหญิง ศิริปัญจพาณ์ ศิริบุตร เหลียนหัว ประถมศึกษาปีที่ 5 นายชโยธร หลงเจริญ
16 เด็กหญิง ศุภภร บารมีแสงเพชร เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ประถมศึกษาปีที่ 6  นางสมศรี อึงพิทักษ์พันธุ์
17 เด็กหญิง สิรินทิพย์ พงษ์ประยูร ยอแซฟอยุธยา ประถมศึกษาปีที่ 1 นางสาวยุวดี สุภาเรือง
18 เด็กชาย หฤษภ์ เผิง ราชวัตรวิทยา ประถมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน


ระดับมัธยมศึกษา

ที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - นามสกุล นักเรียน โรงเรียน ระดับชั้น คุณครูผู้สอน
1 นางสาว กัลยารัตน์ แซ่จิว เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 5 นายMITE
2 นางสาว จิตรวรรณ เเซ่ลี มัธยมวัดธาตุทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาว仝苗
3 เด็กหญิง โชติกา แอนโก ซางตาครู้สศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวชัชชญา ชายหงษ์
4 เด็กชาย ณัฐ พุ่มเกษร ทรงวิทยาเทพารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 3 นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล
5 นางสาว ณัฐกานต์ บุญพุฒ มาเรียลัย มัธยมศึกษาปีที่ 6 นายYang Yang
6 เด็กหญิง ธนกาญจน์ ทัฬหกิจ ทรงวิทยาเทพารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล
7 เด็กหญิง ธนภร ลอยไสว อัสสัมชัญศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 นายชัย ปฏิมาภรณ์ชัย
8 เด็กหญิง ธีรารัตน์ พันธ์ขะวงษ์ นวมราชานุสรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 นางสาวอภิรดี ตุ่มศิริ
9 นางสาว พัณณิตา ยิ่งเจริญสมสุข ฤทธิยะวรรณาลัย มัธยมศึกษาปีที่ 6 นางสาวสุนิษา ธนพฤกษณานันท์
10 เด็กหญิง แพรวา ยะวงษา ทรงวิทยาเทพารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล
11 เด็กหญิง รุจิรดา ตรรกธาดา สารสาน์ เอกตรา มัธยมศึกษาปีที่ 3 นางนิยุตา โคโมโตะ
12 เด็กหญิง วรกานต์ เขียวนิติการ เซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวลภิชา โชคเมธานนท์
13 เด็กชาย วรดิช ปิ่นทอง เซนต์เทเรซา มัธยมศึกษาปีที่ 3 นายชัยวัฒน์ จิรกิจวิบูลย์
14 นางสาว วิลาวรรณ เนียมทอง สตรีอ่างทอง มัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสุชีรา ตั้งติรวัฒน์
15 นางสาว ศศินันท์ ภารสุวรรณ์ อัสสัมชัญศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 5 อชิรญา นวตการ
16 นางสาว ศิริพักตร์ชา เวชกามา เซ็นฟรังซิสเซเวียร์คอนแวนต์ มัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธิน
17 เด็กหญิง สิราวรรณ มหาวงศ์ ทรงวิทยาเทพารักษ์ มัธยมศึกษาปีที่ 2 นางมาริสา แสงสิทธิ์ธีรกุล
18 เด็กหญิง สิรินทิพย์ รอบรู้ ยอแซฟอยุธยา มัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวณัฐิกา สุรชาติ
19 นางสาว สุสันนา กิจโดมกุล พระหฤทัยนนทบุรี มัธยมศึกษาปีที่ 5 นางสาวสุวิมล สันติพิทักษ์

พิมพ์   อีเมล