นักเรียน OKLS สอบ YCT ผ่าน

 

 


YCT1

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รายการสอบ

คะแนน

หมายเหตุ

การฟัง

การอ่าน

รวม

100

100

200

1

 เด็กชายธนณัฏฐ์ วรลักษณ์กิจ

YCT1

95

100

195

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์

2

 เด็กหญิงกานต์ธีรา ตันทเสนีย์

YCT1

95

100

195

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์

3

 เด็กหญิงกานต์ธีรา เจริญรัชตพันธ์

YCT1

100

93

193

 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ (OKLS จัดการเรียนการสอน)

4

 เด็กหญิงกัญณภัทร บุญเล่า

YCT1

90

100

190

 OKLS สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

5

 เด็กชายฐิติวุฒิ เจนวงศ์ไพศาล

YCT1

95

93

188

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์

6

 เด็กหญิงเพ็ญอุษา สินสุขประเสริฐ

YCT1

85

100

185

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์

7

 เด็กชายนนทิพัทธ์ จิรวังศานนท์

YCT1

85

100

185

 OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

8

 เด็กชายปุญชรัสมิ์ นันทะขุน

YCT1

90

73

163

 OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

9

 เด็กชายธนภัทร ฟักประไพ

YCT1

80

73

153

 OKLS สาขาเซ็นทรัลศาลายา

10

 เด็กชายกันตณัช คุณสิทธิ์

YCT1

80

67

147

 OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์


YCT2

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รายการสอบ

คะแนน

หมายเหตุ

การฟัง

การอ่าน

รวม

100

100

200

1

 เด็กชายพีรณัฐ หวัง

YCT2

100

100

200

 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ (OKLS จัดการเรียนการสอน)

2

 เด็กหญิงรินรดา เลิศสุขุมวนิช

YCT2

100

100

200

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์

3

 เด็กหญิงรสิตา วาจาพัฒนา

YCT2

95

100

195

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์

4

 เด็กหญิงณัชชา สว่างพงษ์

YCT2

95

95

190

 OKLS สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์

5

 เด็กหญิงปัณฑิตา ชอบประกอบกิจ

YCT2

100

90

190

 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนเวศม์ (OKLS จัดการเรียนการสอน)

6

 เด็กชายศุภปัญญา ชัยวัฒนเมธิน

YCT2

90

95

185

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์

7

 เด็กหญิงปทิตตา ตั้งกุลบริบูรณ์

YCT2

90

90

180

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์


YCT3

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รายการสอบ

คะแนน

หมายเหตุ

การฟัง

การอ่าน

รวม

100

100

200

1

 เด็กหญิงมัญธรัตน์ อำนวยพาณิชย์

YCT3

94

92

186

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์

2

 เด็กหญิงกชพร รุ้งสุวรรณ

YCT3

94

84

178

 OKLS สาขาพาราไดส์พาร์ค

3

 เด็กหญิงธนัชพร ฟักประไพ

YCT3

89

72

161

 OKLS สาขาเซ็นทรัลศาลายา


YCT4

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

รายการสอบ

คะแนน

หมายเหตุ

การฟัง

การอ่าน

การเขียน

รวม

100

100

100

300

1

 เด็กชายพัทธนดล พิกุลแย้ม

YCT4

93

80

59

232

 OKLS สาขาฟอร์จูนทาวน์


พิมพ์   อีเมล