ร่วมแสดงความยินดี ที่สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย

สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย
คณะครูและฝ่ายวิชาการจีนของ OKLS ร่วมแสดงความยินดี ที่สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวาระครบรอบการสถาปนา 20 ปี

คณะครูและฝ่ายวิชาการจีนของ OKLS ร่วมแสดงความยินดี
ที่สมาคมครูจีนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวาระครบรอบการสถาปนา 20 ปี

ช่วงเช้า ร่วมฟังสัมมนา จาก ศ.ดร.เจียงลี่ผิง 姜丽萍教授 จาก BLCU
การบรรยายความรู้ทางวิชาการของโครงการส่งเสริมสมรรถนะครูสอนภาษาจีน 中文教学技能培训
และในช่วงบ่ายทางคณะได้ร่วมพูดคุย กับศ.ดร.เจียงลี่ผิงอย่างใกล้ชิด ได้ความรู้และได้ประโยชน์มากค่ะ

ขอขอบคุณสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทยฯ ที่จัดงานสัมมนาดีๆ
และขออวยพรให้สมาคมมีความเจริญก้าวหน้าสืบไปค่ะ
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS และ สำนักพิมพ์ชวนอ่าน


พิมพ์   อีเมล