คุณครูสอนภาษาจีนชาวไทย


หากคุณเป็นคนหนึ่งที่รักงานสอน เพื่อพัฒนาเยาวชนไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา


 

     คุณครูสอนภาษาจีน

     คุณสมบัติ  

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา (วิชาเอก) ภาษาจีน
 • สอบผ่าน HSK ระดับ 5 (240 คะแนนขึ้นไป) หรือระดับ 6
  สอบผ่าน HSKK ระดับกลาง (80 คะแนนขึ้นไป) หรือระดับสูง
 • ใช้ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี (อ่าน-เขียนอักษรตัวย่อและพินอินได้)
 • มีความรับผิดชอบ                                                                                                            
 • ตรงต่อเวลา 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • รักเด็ก 
 • รักงานสอน พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีความคิดสร้างสรรค์

     *** ถ้ามีประสบการณ์การสอนหรือผ่านการอบรมการสอนจากประเทศจีนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

     เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
 • สำเนาผลการสอบ HSK ผ่านระดับ 6 จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาใบรับรองการทำงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ
พิมพ์   อีเมล