การสอบ/ การประกาศผลสอบวันสอบ เตรียมบัตรประชาชน พร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

(ซึ่งจัดส่งให้ทาง E-mail ก่อนวันสอบอย่างน้อย 3 วัน) เพื่อเป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ

วันประกาศผลสอบ 15 วันหลังจากสอบ
โดยตรวจสอบคะแนนทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ http://www.chinesetest.cn
ใบคะแนนสอบ จะจัดส่งมาจากศูนย์สอบหลัก ณ กรุงปักกิ่ง
ภายหลังประกาศผลทางอินเทอร์เน็ต 30 วัน
เมื่อศูนย์สอบ OKLS ได้รับแล้ว จะจัดส่งต่อ
ให้แก่ผู้สมัครภายใน 5 วันทำการ

*** หมายเหตุ เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้สมัครสอบบางราย กรอกที่อยู่ไม่ชัดเจน
ขอเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่ง หรือขอเปลี่ยนชื่อผู้รับ (ให้ผู้อื่นรับแทน)
เมื่อทำการจัดส่งแล้ว ทำให้มีไปรษณีย์ตีกลับจำนวนหนึ่ง

เพื่อเป็นการยืนยันว่าผู้สมัครทุกคนจะได้รับใบคะแนนสอบ
เมื่อศูนย์สอบ OKLS ได้รับใบคะแนนสอบจากศูนย์สอบหลัก ณ กรุงปักกิ่ง
และจัดส่งใบคะแนนสอบให้แก่ผู้สอบแล้ว 
หากผู้สมัครสอบยังไม่ได้รับ กรุณาติดต่อมาภายใน 30 วัน (โดยยึดจากวันที่มีการจัดส่ง ซึ่งจะแจ้งในกลุ่ม Line)

หากไม่ติดต่อกลับภายในเวลาที่กำหนด
ถือว่าการจัดส่งครั้งนั้นๆ เรียบร้อยแล้ว
ทางศูนย์สอบ OKLS จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หากต้องการขอใหม่ ให้ขอตรงจากทางศูนย์สอบที่ปักกิ่งด้วยตนเอง

 

  


บรรยากาศวันสอบ

 


พิมพ์   อีเมล