วิธีตรวจสอบคะแนน HSK, HSKK ทางอินเทอร์เน็ต


ตรวจสอบคะแนนสอบ HSK ที่ได้
 http://www.chinesetest.cn
(สามารถตรวจสอบคะแนนสอบได้หลังสอบเสร็จ 15 วัน
โปรดดูจากตารางหน้า วันเวลาและสถานที่สอบ)ช่อง 准考证号
ให้พิมพ์รหัสประจำตัวสอบขึ้นต้นด้วย H ... ตามด้วยเลข 18 หลัก

ช่อง 姓名
ให้พิม
พ์ชื่อภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่ไม่ต้องมีคำนำหน้า เช่นนายหรือนางสาว)

ช่อง 验证号
ให้พิมพ์รหัส 4 หลัก (ตามที่ปรากฎด้านขวา)

เมื่อกรอกข้อมูลครบทั้ง 3 ช่องแล้ว ให้คลิก 查询 เข้าสู่ระบบ เพื่อตรวจสอบคะแนน

  • ถ้ามีการประกาศคะแนนสอบแล้ว จะมีคะแนนของผู้สมัครสอบปรากฎให้เห็น 

  • หากไม่ปรากฏข้อมูล แสดงว่ายังไม่ประกาศคะแนนสอบ กรุณาเข้าตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง

 


 

 

บรรยากาศวันสอบ


พิมพ์   อีเมล