รายชือผู้สมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

 ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ระดับ

1

เด็กหญิง ชัญญารัตน์ ชูศิริพงศ์

SHANYARAT CHOOSIRIPONG

YCT 1

2

เด็กหญิง กีรติยาพร วุฒิทา

KEERATIYAPORN VOOTITA

YCT 1

3

เด็กหญิง ขวัญจุฑา อยู่ญาติมาก

KHUNJUTHA YOOYARTMARK

YCT 1

4

เด็กหญิง จรรยปัญญ์ อมรธาตรี

JUNYAPUN AMORNTHATRI

YCT 1

5

เด็กหญิง ประณยา โพธิ์แก้ว

PRANAYA PHOKAEO

YCT 1

6

เด็กชาย ปูรณ์ ก่อเกิดทรัพย์

POON KORKERDSUP

YCT 1

7

เด็กหญิง นันท์นลิน ภู่แก้วเผือก

NANNALIN PHUKAEOPHUEK

YCT 1

8

เด็กหญิง พิมลวรรณ จิตรอรุณไสว

PIMOLWAN CHITAROONSAWAI

YCT 1

9

เด็กหญิง พลอยพัน สุภาพถาวรพัฒน์

PLOYPHAN SUPABTHAWORNPHAT

YCT 1

10

เด็กหญิง ภิญญาพัชญ์ บวรเศรษฐพงศ์

PINYAPAT BORWORNSETTHAPONG

YCT 1

11

เด็กหญิง ณฎา สุวรรณคีตะ

NADA SUWANKEETA

YCT 1

12

เด็กหญิง อามีรา ชุมพล

AMEERA CHUMPHON

YCT 1

13

เด็กหญิง พราวชมพู นาคสุทธิ์

PROWCHOMPOO NAKSUTTHI

YCT 1

14

เด็กหญิง ณัชชา เชียงคณา

NATCHA CHIANGKHANA

YCT 1

15

เด็กหญิง ศิรินญา จินารักษ์พงศ์

SIRINYA JINARUKPONG

YCT 1

16

เด็กหญิง ปัณระวี บุญรอด

PANRAVII BOONROD

YCT 1

17

เด็กหญิง ปาณิสรา คารวมิตร

PANISSARA KARAWAMIT

YCT 1

18

เด็กหญิง ปรียาภัทร์ เทพสวงค์

PREEYAPHAT THEPSAWONG

YCT 1

19

เด็กหญิง กัญญาณัฐ มีนา ถิง เชวียน ลี

KANYANAT MENA TING XUAN LEE

YCT 1

20

เด็กหญิง พสิษฐ์ตา ทรัพย์เจริญ

PASITTA SUBJAROEN

YCT 1

21

เด็กหญิง รมิดา อ่อนสำลี

RAMIDA ONSUMLEE

YCT 1

22

เด็กหญิง โชติกา สุนทรนฤรังษี

CHOTIKA SOONTRUNNARUDRUNGSRI

YCT 1

23

เด็กหญิง พิมพ์ปวีณ์ อาจหาญศิริ

PIMPHAWEE ARTHANSIRI

YCT 1

24

เด็กหญิง วริฏฐิญา เกรซ ไชยพรเลิศ

WARITTIYA GRACE CHAIPONLERT

YCT 1

25

เด็กหญิง ชนิดาภา อุดมธนสกุล

CHANIDAPA UDOMTHANASAKUL

YCT 1

26

เด็กหญิง อัญชิตา ทองบางหลวง

ANCHITA THONGBANGLUANG

YCT 1

27

เด็กหญิง ญาณิศา ศรีรัตน์

YANISA SRIRAT

YCT 1

28

เด็กหญิง พิรัญ นรกิจวิชาการ

PIRUN NORAKITVICHAKARN

YCT 1

29

เด็กหญิง ธารา วีระกมลมาลย์

TARA VEERAKAMOLMAL

YCT 1

30

เด็กหญิง พิชญาภา ไทยดำรงค์เดช

PHICHAYAPA THAIDAMRONGDEJ

YCT 1

31

เด็กหญิง ณััฐธิดา กาญจโนภาส

NATTIDA KANJANOPAS

YCT 1

32

เด็กหญิง ปรีียา วุฒิสุพงส์

PRIYA WUTTISUPONG

YCT 1

33

เด็กหญิง สิริกาญจน์ ทัตปกรณ์สกุล

SIRIKARN THADPRAKORNSAKUL

YCT 1

34

เด็กหญิง ณัฐศินี อัศวพิศิษฐ

NUTSINEE ASAVAPISIT

YCT 1

35

เด็กหญิง นันท์์นพร กาญจโนภาส

NANNAPORN KANJANOPAS

YCT 1

36

เด็กหญิง ธนิยา รัตนเจริญชัย

TANIYA RATANACHAROENCHAI

YCT 1

37

เด็กหญิง ศิิรตา เที่ยงตรง

SIRATA TIENGTRONG

YCT 1

38

เด็กหญิง บุณยานุช สุวรรณรัต

BOONYANUCH SUWANNARAT

YCT 1

39

เด็กหญิง ณัฐสุดา สุพรรณ

NUTSUDA SUPAN

YCT 1

40

เด็กหญิง ชัญญา อัศวชุติธำรง

CHANYA ASSAWACHUTITHUMRONG

YCT 1

41

เด็กหญิง ณรัชช์อร สุวรรณาพิสิทธิ์

NARATCHAON SUWANNAPISITH

YCT 1

42

เด็กหญิง อนัญญา ใจจำรัสดีเลิศ

ANANYA JAIJAMRATDEELARD

YCT 1

43

เด็กหญิง สุธีธิดา ปะวันจะ

SUTEETIDA PAWANJA

YCT 1

44

เด็กหญิง ณปภา ลวดทอง

NAPAPA LUADTHONG

YCT 1

45

เด็กหญิง ณิชาพัจน์ ญาณกรชมจันทร์

NICHAPAT YANNAKONCHOMCHAN

YCT 1

46

เด็กหญิง ณิชารีย์ จันทร์วงศ์

NICHAREE CHANGWONG

YCT 1

47

เด็กหญิง ปสุตา เธียรอนันต์สุข

PASUTA THIENANANSUK

YCT 1

48

เด็กหญิง ปวีณ์ญาดา สุจิตธรรมวงศ์

PAVEEYADA SUJITHAMVONG

YCT 1

49

เด็กหญิง แพรพิไล วิรุณศรี

PHARRPILAI WIROONSRI

YCT 1

50

นางสาว พรชนก แพบุญประเสริฐ

PHONCHNOK PEABOONPASERT

YCT 1

51

เด็กหญิง ชัชชา พัฒนภิรมย์

CHATCHA PHATANAPHEROM

YCT 1

52

เด็กหญิง พรเพชรัช เลขาวิจิตร์

PONPETCHARAT LAEKAWIJIT

YCT 1

53

เด็กหญิง ซาร่าห์ มาซีฮ์

SARAH MASIH

YCT 1

54

เด็กหญิง พรเพชรา เลขาวิจิตร์

PONPETCHARA LAEKAWIJIT

YCT 1

55

เด็กหญิง มุนี รถแก้ว

MUNEE ROTHKAEW

YCT 1

56

เด็กชาย ธนะเมศฐ์ วริทธิ์เจริญกิจ

THANAMET WARITCHAROENKIT

YCT 1

57

เด็กชาย ชยพล มีคำ

CHAYAPON MEEKHUM

YCT 1

58

เด็กหญิง ภีรดา จินดารัตน์

PHEERADA CHINDARAT

YCT 1

59

เด็กหญิง ศุภจิรา มาวิมล

SUPHAJIRA MAWIMOL

YCT 1

 

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

 ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ระดับ

1

เด็กหญิง ธมกร รุ้งสุวรรณ

TAMAKORN ROUNGSUWAN

YCT 2

2

เด็กชาย อธิปพล ธโนปจัย

ATHIPPON THANOPAJAI   

YCT 2

3

เด็กชาย กันตณัช คุณสิทธิ์

KANTANACH KUNASIT

YCT 2

4

เด็กชาย อนาวิล มนต์เทียนเกษม

ANAWIN MONTIENKASEM      

YCT 2

5

เด็กหญิง ศุภวิสาข์ สีตะสิทธิ์

SUPPAWISA SEETASIT

YCT 2

6

เด็กหญิง ฌารินดา เทพมาลี

CHARINDA THEPMALEE

YCT 2

7

เด็กหญิง นลินี เลิศพึ่งดี

NALINEE LERTPHUENGDEE

YCT 2

8

เด็กหญิง จันทร์ทราภรณ์ แซ่สง

CHANTRAPORN SAESONG

YCT 2

9

เด็กหญิง วนิษา คณาทวีทรัพย์

VANISA KANATAWEESRUP

YCT 2

10

เด็กหญิง ธัญชนก สิริสิทธิโชค

THANCHANOK SIRISITHICHOKE

YCT 2

11

เด็กหญิง พิมพ์ณดา สิริลักษณ์อมร

PIMNADA SIRILAKAMORN

YCT 2

12

เด็กหญิง ชนกานต์ จัดสนาม

CHANAKAN JUDSANAM

YCT 2

13

เด็กหญิง จารุกัญญ์ ประเสริญเมฆากุล

JARUGUN PRASERTMEKAKUL

YCT 2

14

นางสาว ชมนภัส ชวยโชคสกุล

CHOMNAPAS CHUAYCHOKSAKUL

YCT 2

15

เด็กหญิง ปรัชพร ชวยโชคสกุล

PRACHAPORN CHUAYCHOKSAKUL

YCT 2

16

เด็กหญิง ธวัลรัตน์ ธีรภัทรมณีโชติ

THAWANRAT TEERAPATMANEECHOT

YCT 2

17

เด็กหญิง ณัญชยา วัฒนาดิลกกุล

NUNCHAYA WATTANADILOKKUL

YCT 2

18

เด็กหญิง จริยวรรณ ว่องไวพินิจ

JARIYAWAN WONGWAIPHINIJ

YCT 2

19

เด็กหญิง ศรุตา อดิศรเดโช

SARUTA ADISORNDECHO

YCT 2

20

เด็กหญิง พรสุดา ศรีสุวรรณพร

PORNSUDA SRISUWANNAPORN

YCT 2

21

นางสาว พิทยาภรณ์ เดชวงศ์รัตน์

PITHAYAPORN DETWONGRAT

YCT 2


#ปิดระบบรับสมัคร

 


*** OKLS ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนเงินทุกกรณี

 


พิมพ์   อีเมล