รายชือผู้สมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ YCT ที่ต้องการสอบ
1 ณัฐรดา จุลสินธนาภรณ์ Natrada Julasinthanaporn YCT ระดับ 4 (460 บาท)
2 ณัฐนันท์ โภครุ่ง NATHANAN PHOKRUNG YCT ระดับ 1 (160 บาท)
3 รดา วรรณรสพากย์ Rada wannarosapark YCT ระดับ 2 (260 บาท)
4 ทรงพร ชุติมา CHONGPON CHUTIMA YCT ระดับ 4 (460 บาท)
5 หยกรัตน์ หงส์เลิศสกุล YOKRAT HONGLERTSKUL YCT ระดับ 2 (260 บาท)
6 ชวิศา ไกรสกุลเกตุ Chavisa Kaisatkulket YCT ระดับ 2 (260 บาท)
7 ปัณฑิตา ชอบประกอบกิจ PUNTITA CHOBPRAKOBKIT YCT ระดับ 3 (360 บาท)
8 กานต์ธีรา เจริญรัชตพันธ์ุ GANDHIRA CHAROENRATCHATABHAN YCT ระดับ 2 (260 บาท)
9 ปริยากร ปันกองงาม Pankong-ngam YCT ระดับ 2 (260 บาท)
10 ภูเทพ คณิตทวีกุล Phuthep Khanittaweekul YCT ระดับ 4 (460 บาท)
11 ธนพัฒน์ คล่องแคล่วค้า Tanapat Klongklawka YCT ระดับ 2 (260 บาท)
12 อธิป ประกอบเกียรติ Atip Prakobkiat YCT ระดับ 2 (260 บาท)
13 อธิศ ประกอบเกียรติ Atit Prakobkiat YCT ระดับ 2 (260 บาท)
14 ชญาน์นันท์ จันทร์เรือง CHAYANAN CHANDRUANG YCT ระดับ 2 (260 บาท)
15 สิริณ หล่อใจ SIRIN LORJAI YCT ระดับ 2 (260 บาท)
16 พูน เภกะนันทน์ Poon Bekanan YCT ระดับ 2 (260 บาท)
17 จิรัฏฐ์ สายะสิญจน์ Jiratt Sayasinchana YCT ระดับ 1 (160 บาท)
18 กัญจน์รัชต์ พหลโยธิน KANCHARACH BAHOLYODHIN YCT ระดับ 1 (160 บาท)
19 นลิน พหลโยธิน NALIN BAHOLYODHIN YCT ระดับ 3 (360 บาท)
20 พงศ์พีระ วิมลสมบัติ pongpira wimonsombat YCT ระดับ 3 (360 บาท)
21 RAIN HERWEYNEN RAIN HERWEYNEN YCT ระดับ 1 (160 บาท)
22 กนกรัตน์. มองเคน Kanokrat Mongken YCT ระดับ 2 (260 บาท)
23 ธนเดช จิตจริงใจ Thanadej Jitjingjai YCT ระดับ 1 (160 บาท)
24 ทัศนนันท์ ลิ้มสุวรรณเกสร Tassananan Limsuwankesorn YCT ระดับ 1 (160 บาท)
25 ธีทัต คงสินธุ Teetat Kongsinthu YCT ระดับ 1 (160 บาท)
26 วรินทร ตุ้ยอ้าย WARINTHON TUIAI YCT ระดับ 1 (160 บาท)
27 พิชคุณ ตุ้ยอ้าย PITCHAKUN TUIAI YCT ระดับ 1 (160 บาท)

 

อัพเดทรายชื่อล่าสุด 14/09/2563 เวลา 18.00
และจะอัพเดทรายชื่ออีกครั้ง 21/09/2563 เวลา 18.00

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ YCT ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS จัดโดย ศูนย์สอบ OKLS 

# ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย ชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) ระดับ YCT ที่ต้องการสอบ
1 กัญณภัทร บุญเล่า KANNAPHAT BOONLAO YCT ระดับ 1 (160 บาท)
2 ธันยนันท์ หงษ์สุนิรันดร Thanyanan Hongsunirandon YCT ระดับ 3 (360 บาท)
3 กันตณัฐ ชโลธรพิเศษ KANTANAT CHALOTHORNPISET YCT ระดับ 4 (460 บาท)
4 สิรภาส เชี่ยวชาญสุวรรณ Sirapard Chiewchansuwan YCT ระดับ 4 (460 บาท)
5 กชพร รุ้งสุวรรณ Kodchaporn Roungsuwan YCT ระดับ 3 (360 บาท)
6 สิรภพ เชี่ยวชาญสุวรรณ Sirapob Chiewchansuwan YCT ระดับ 4 (460 บาท)
7 อิศรินทร์ ทวีวรรธนะ Isarin Dvi-vardhana YCT ระดับ 4 (460 บาท)
8 ธรรมสิริยาภรณ์ จงรักษ์รดา Dhamasiriyaporn Chongrukladaa YCT ระดับ 2 (260 บาท)
9 รดา วรรณรสพากย์ RADA WANNAROSAPARK YCT ระดับ 1 (160 บาท)
10 เพ็ญอุษา สินสุขประเสริฐ PENNUSA SINSUKPRASERT YCT ระดับ 1 (160 บาท)
11 รสิตา วาจาพัฒนา RASITA VAJAPATTANA YCT ระดับ 2 (260 บาท)
12 ฐิติวุฒิ เจนวงศ์ไพศาล THITIWUT JANEWONGPAISAN YCT ระดับ 1 (160 บาท)
13 กานต์ธีรา ตันทเสนีย์ Kanteera Tantasenee YCT ระดับ 1 (160 บาท)
14 พัทธนดล พิกุลแย้ม PHATTHANADOL PIKULYAM YCT ระดับ 4 (460 บาท)
15 ธนณัฏฐ์ วรลักษณ์กิจ THANANAT WORALUXKIJ YCT ระดับ 1 (160 บาท)
16 ชลฎา วรลักษณ์กิจ CHONLADA WORALUXKIJ YCT ระดับ 2 (260 บาท)
17 ศุภปัญญา ชัยวัฒนเมธิน SUPAPANYA CHAIWATANAMETHIN YCT ระดับ 2 (260 บาท)
18 รินรดา เลิศสุขุมวนิช LINRADA LERTSUKHUMVANICH YCT ระดับ 2 (260 บาท)
19 กวินทรา ปิยะศรีทอง KAWINTHRA PIYASRITHONG YCT ระดับ 2 (260 บาท)
20 ณัชชา สว่างพงษ์ NUTCHA SAWANGPONG YCT ระดับ 2 (260 บาท)
21 พิมทอง จำปาทอง PIMTONG JAMPATONG YCT ระดับ 3 (360 บาท)
22 นิรุชา งามมงคลรัตน์ NIRUCHA NGAMMONGKOLRAT YCT ระดับ 3 (360 บาท)
23 มัญธรัตน์ อำนวยพาณิชย์ MUNTARAT AMNOUYPANICH YCT ระดับ 3 (360 บาท)
24 ฐิติพรรณ เผ่านิ่มมงคล THITIPHAN PHAONIMMONGKOL YCT ระดับ 2 (260 บาท)
25 ปทิตตา ตั้งกุลบริบูรณ์ PATHITTA TANGKULBORIBOON YCT ระดับ 2 (260 บาท)
26 ปุญชรัสมิ์ นันทะขุน PHUNCHARAT NANYAKHUN YCT ระดับ 1 (160 บาท)
27 นนทิพัทธ์ จิรวังศานนท์ Nonthipat Jirawangsanon YCT ระดับ 1 (160 บาท)
28 คณิศร มงคลแก้ว KHANISORN MONGKOLKEAW YCT ระดับ 1 (160 บาท)
29 ณภัทร บะวงษ์ NAPHAT BAWONG YCT ระดับ 1 (160 บาท)
30 กานต์ธีรา เจริญรัชตพันธ์ุ Gandhira Charoenratchatabhan YCT ระดับ 1 (160 บาท)
31 ปัณฑิตา ชอบประกอบกิจ Puntita Chobprakobkit YCT ระดับ 2 (260 บาท)
32 ภูรินท์ ถิ่นท่าชนะ   YCT ระดับ 1 (160 บาท)
33 พีรณัฐ หวัง PEERANAT WANG YCT ระดับ 2 (260 บาท)
34 แพรพรรณ สุขเจริญ PRAPUN SUKCHAROEN YCT ระดับ 1 (160 บาท)
35 ไทเลอร์ ณพงศ์ ซินแคลร์ TYLOR NAPONG SINCLAIR YCT ระดับ 1 (160 บาท)
36 ธนัชพร ฟักประไพ TANATPORN FAKPARPAI YCT ระดับ 3 (360 บาท)
37 ธนภัทร ฟักประไพ TANAPAT FAKPARPAI YCT ระดับ 1 (160 บาท)
38 กันตณัช คุณสิทธิ์ KANTANACH KUNASIT YCT ระดับ 1 (160 บาท)
39 วิรัลพัชร เลาหวิศิษฏ์ WIRUNPAT LAOHAVISIT YCT ระดับ 2 (260 บาท)


#ปิดระบบรับสมัคร

 


*** OKLS ขอสงวนสิทธิ์ขอคืนเงินทุกกรณี

 


พิมพ์   อีเมล