ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และหลักสูตรภูมิปัญญาตะวันออก
ทั้งดนตรีจีน และวาดภาพพู่กันจีน ได้รับการรับรองวิทยฐานะ จากกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม
พ.ศ. 2541 ห้างสรรพสินค้าเสรีเซ็นเตอร์ (ปัจจุบันคือ ห้างพาราไดส์พาร์ค)

เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรก ที่เปิดทำการเรียนการสอนบนห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีส่วนช่วยปลุกกระแสการเรียนภาษาจีน
ในประเทศไทย ให้เป็นที่นิยมมาจนถึงปัจจุบัน โดยผู้ก่อตั้งโรงเรียนเป็นคณะกรรมการร่างหลักสูตรภาษาจีนกลางของกระทรวง
ศึกษาธิการ และได้รับเลือกเป็นผู้บริหารการศึกษาดีเด่น จากสำนักนายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ปัจจุบัน OKLS ขยายสาขาออกไปทั่วกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดด้วยระบบแฟรนไชส์ มีสาขารวมทั้งสิ้น 7 สาขา ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นผู้นำในธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาจีน  ที่มีสาขามากที่สุด ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านหลักสูตร คณาจารย์
ผู้สอน สิ่งแวดล้อม และการบริการ
ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาจีน, เรียนภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรภาษาจีน, หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น,  หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ, หลักสูตรภูมิปัญญา, กู่เจิง, วาดภาพพู่กันจีน, หลักสูตรเรียนเดี่ยว, หลักสูตรเรียนออนไลน์, หลักสูตรสำหรับโรงเรียน, หลักสูตรสำหรับองค์กรและบริษัท,  HSK, HSKK, YCT, JLPT, Admission 85, Admission 87,  ทดลองเรียนฟรี, โปรโมชั่น, สิทธิพิเศษ
นายบัณฑิตย์ โลจนาทร
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
รับมอบเกียรติบัตรผู้บริหารการศึกษาดีเด่นจาก
ฯพณฯ ฟู่เสวียจาง
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

ปรัชญาโรงเรียน

ก้าวล้ำนำภาษา เชี่ยวชาญวิทยา พัฒนาสังคม สร้างสมคุณธรรม

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นโรงเรียนสอนภาษาตะวันออกชั้นนำ ที่มีคุณภาพและชื่อเสียงด้านหลักสูตรการสอน
การจัดการและการบริการ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นเลิศทั้งด้านภาษาและภูมิปัญญา มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม
ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น, เรียนภาษาจีน, เรียนภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรภาษาจีน, หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น,  หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ, หลักสูตรภูมิปัญญา, กู่เจิง, วาดภาพพู่กันจีน, หลักสูตรเรียนเดี่ยว, หลักสูตรเรียนออนไลน์, หลักสูตรสำหรับโรงเรียน, หลักสูตรสำหรับองค์กรและบริษัท,  HSK, HSKK, YCT, JLPT, Admission 85, Admission 87,  ทดลองเรียนฟรี, โปรโมชั่น, สิทธิพิเศษ

รางวัลแห่งคุณภาพ

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก OKLS
โรงเรียนนอกระบบที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก
จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   กำหนดโครงการดำเนินงาน ตรวจติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนนอกระบบมีระบบการประกันคุณภาพภายใน และสนับสนุนให้โรงเรียนนอกระบบพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่โรงเรียนนอกระบบที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ที่กำหนดนั้น

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจนิเทศ
ติดตามประเมินผลคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบที่มีการพัฒนาตามแต่ละมาตรฐาน ในทุกตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน ผลปรากฏว่า
โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออกผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน ระดับดีมาก

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (พาราไดซ์พาร์ค) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (พาราไดซ์พาร์ค) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (ปทุมวัน) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (ปทุมวัน) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (แฟชั่นไอส์แลนด์) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (แฟชั่นไอส์แลนด์) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (ศาลายา) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (ศาลายา) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (เวสต์เกต) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (เวสต์เกต) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (คริสตัล) 2566

โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก (คริสตัล) 2566

สมัครเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ

กรุณาฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

 

สมัครเรียนเพื่อรับสิทธิพิเศษ


กรุณาระบุ ชื่อ นามสกุล ด้วยค่ะ
กรุณาเลือก หลักสูตรที่คุณสนใจ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยค่ะ
กรุณาระบุ อีเมล์ของท่าน ด้วยค่ะ
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input