รายชือผู้สมัครสอบ HSK และ HSKK แบบสอบผ่านอินเตอร์เน็ตที่บ้าน

ศูนย์สอบ OKLS รับสมัครสอบ

HSK และ HSKK แบบสอบผ่านอินเตอร์เน็ตที่บ้าน

居家汉语网络考试

วันที่ 29 - 30 พฤษภาคม 2563 ด่วน!

 

เงื่อนไขผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 • ผู้สมัครสอบต้องพำนักอยู่ใน “ประเทศไทย” เท่านั้น
 • สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุนการศึกษา (สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2563)
 • นักเรียนทุนสถาบันขงจื๊อที่ต้องเข้ารับการประเมินประจำปีเท่านั้น (สอบวันที่ 30 พฤษภาคม 2563)

ความพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

 • เครื่องคอมพิวเตอร์ : ระบบปฏิบัติการ Windows (7/8/10) ความละเอียดหน้าจ 1366 x 768 ขึ้นไป
 • โปรแกรม : ติดตั้งและดาวน์โหลดระบบการสอบวัดระดับภาษาจีนแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สอบ
 • ความเร็วอินเทอร์เน็ต : 100 KB/S ขึ้นไป
 • กล้อง : ความคมชัดระดับ HD 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป ภายในห้องมีแสงสว่างเพียงพอ
 • หูฟัง : กระจายเสียงได้ชัดเจน ตัดเสียงรบกวนได้
 • ไมโครโฟน : บันทึกเสียงชัดเจน ไม่มีเสียงรบกวน (เฉพาะผู้สมัครสอบพูด HSKK เท่านั้น) 

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบความพร้อมอุปกรณ์ก่อนสมัครได้ที่ https://test.chinesetest.cn:36165/check


สถานที่สอบ

1 คน 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ห้องสอบ

 • สถานที่สอบเป็นห้องที่ปิดมิดชิด และไม่มีสิ่งรบกวนระหว่างการสอบ
 • ไม่อนุญาตให้สอบในสวนสาธารณะ ร้านอินเตอร์เน็ต ร้านอาหาร และสถานที่สาธารณะต่างๆ
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ เช่น คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด ต้องวางบนโต๊ะ
 • ในระหว่างทำการสอบไม่อนุญาตให้ผู้อื่นเข้ามาในห้องสอบ
 • ในห้องสอบไม่อนุญาตให้วางสิ่งของใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการสอบ
 • ห้ามนำกระดาษ เครื่องเขียน หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด 

***หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือทุจริตในการสอบ จะถือการสอบเป็นโมฆะทันที และไม่มีการคืนเงินค่าสอบทุกกรณี***


ระดับที่เปิดสอบ และค่าสมัครสอบ

HSK             

ช่วงเช้า 

HSK ระดับ 4               09.00 - 10.45 (105 นาที)         1200 บาท

HSK ระดับ 6              09.00 - 11.20 (140 นาที)         2000 บาท

ช่วงบ่าย

HSK ระดับ 3               13.30 - 15.00 (90 นาที)           900 บาท

HSK ระดับ 5               13.30 - 15.35 (125 นาที)         1600 บาท

 

HSKK

ช่วงบ่าย

HSKK ระดับต้น            16.30 - 16.50 (20 นาที)          500 บาท

HSKK ระดับกลาง         16.30 - 16.53 (23 นาที)           700 บาท

HSKK ระดับสูง            16.30 - 16.55 (25 นาที)          800 บาท


ระยะเวลา/ ขั้นตอนการสมัคร

15-17 พฤษภาคม 2563

 • ศึกษาคุณสมบัติผู้สมัครสอบ
 • ตรวจสอบความเหมาะสมของสถานที่สอบ และอุปกรณ์ตามเงื่อนไข
 • ยื่นคำร้องขอสมัครสอบ โดยดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม “HSK HSKK居家汉语网络考试报名承诺书” ได้ที่ https://www.facebook.com/OKLSschool
 • เมื่อกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนแล้ว ส่งแบบฟอร์มมาที่ m.me/OKLSschool

18 พฤษภาคม 2563

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

19 พฤษภาคม 2563

ผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ชำระค่าสมัคร พร้อมกรอกใบสมัครสอบผ่าน Google forms พร้อมแนบรูปถ่ายและหลักฐานการโอนเงิน
 • เข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code ที่ส่งให้ 20 พฤษภาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ

ขั้นตอนลงทะเบียนสมัครสอบออนไลน์ ผ่าน Google forms

 • ชำระค่าสมัครสอบ
 • สแกนรูปถ่ายและหลักฐานการโอนเงิน รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ขนาด  2 นิ้ว บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร (ขนาดไฟล์ 20-100 KB นามสกุลไฟล์.JPG /.JPEG)
 • สมัครสอบออนไลน์ ผ่าน Google forms จะส่งลิงก์ให้ ทาง Inbox Facebook: OKLS Chinese and Japanese
 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
 • ทางศูนย์สอบ OKLS จะส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ 3 วันก่อนวันสอบ

หมายเหตุ ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ได้ที่ www.OKLS.net/hsk-ibt/511


การทดสอบระบบและการทดลองสอบ

 • ทดสอบระบบด้วยตนเองผ่านทาง https://test.chinesetest.cn:36165/check
 • ทดสอบระบบและทดลองสอบกับศูนย์สอบ OKLS ก่อนวันสอบจริง 1 วัน รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบผ่านทางกลุ่มไลน์

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบทุกคนจะต้องเข้าร่วมทดสอบระบบและทดลองสอบกับทางศูนย์สอบ OKLS หากไม่เข้าร่วมทดสอบระบบ ทางศูนย์สอบ OKLS จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ


ค่าธรรมเนียมยื่นขอใบคะแนนสอบ

ค่าธรรมเนียมยื่นขอใบคะแนนสอบ 80 หยวน (5 วันทำการ)
ค่าจัดส่ง โดย DHL/ EMS 135 หยวน (คิดตามจริงจากขนส่ง)
หากต้องการส่งเร่งด่วน (3 วันทำการ) ชำระเพิ่ม 50 หยวน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมยื่นขอใบคะแนนสอบเป็นไปตามประกาศของ www.chinesetest.cn ผู้สมัครสอบที่ประสงค์ขอใบคะแนนสอบจะต้องดำเนินการยื่นและชำระเงินด้วยตนเองที่ www.chinesetest.cn


กฎระเบียบในการสอบ

 • การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK และ HSKK) แบบสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้าน ไม่จำเป็นต้องใช้กระดาษเพื่อจดบันทึก ระหว่างการสอบห้ามใช้กระดาษหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการจดบันทึก หรือคัดลอกข้อสอบ
 • ศูนย์สอบ OKLS จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบ ทั้ง ชื่อ-นามสกุล รูปภาพ หลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ และบันทึกวิดีโอการคุมสอบ โดยจะดำเนินการภายใต้ขอบเขตการอนุญาตและข้อกำหนดของ Chinese Testing International
 • ผู้สมัครสอบต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบในการสอบภาษาจีนอย่างเคร่งครัด หากละเมิดกฎระเบียบในการสอบ HSK และ HSKK แบบสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่บ้าน ศูนย์สอบ OKLS และ Chinese Testing International จะติดตามเอาผิดต่อไป

กรณีขาดสอบหรือเกิดความผิดปกติระหว่างการสอบ

 • หากผู้สอบไม่ได้เข้าสอบ หรือการสอบไม่สำเร็จ โดยไม่ได้เกิดจากทางศูนย์สอบ OKLS ผู้สอบต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ศูนย์สอบ OKLS และ Chinese Testing International จะไม่ทำการทดเวลาสอบ จัดสอบใหม่ และไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

FAQ คำถามที่ถามบ่อย

Q : ไม่มีหูฟังหรือใช้หูฟังอื่นๆ ในการสอบได้ไหม
A :  ได้ค่ะ แต่คุณภาพของเสียงขึ้นกับอุปกรณ์
ที่ผู้สมัครใช้ แนะนำให้ใช้หูฟังที่คุณภาพดีและได้มาตรฐาน เพื่อเสียงที่คมชัด

Q : ใช้ Tablet หรือ Macbook สอบได้ไหม
A :  ไม่ได้ค่ะ ต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มี
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 / 8 / 10 เท่านั้น

Q : ไม่มีกล้องสอบได้ไหม
A :  ไม่ได้ค่ะ ต้องใช้กล้องที่มีความละเอียด 3 ล้านพิกเซลขึ้นไป
หากไม่มี สามารถนำกล้องมาต่อเพิ่มได้ค่ะ

Q : ไม่มีไมโครโฟนสอบได้ไหม
A :  ได้ค่ะ หากสอบเฉพาะ HSK
 ไม่ได้ค่ะ หากสอบ HSKK

Q : สอบ HSK และ HSKK พร้อมกันได้ไหม
A :  ได้ค่ะ หากเวลาสอบไม่ตรงกัน
HSK ระดับ 4 และระดับ 6 เริ่ม 09.00
HSK ระดับ 3 และ ระดับ 5 เริ่ม 13.30
HSKK เริ่ม 16.30

Q : ผลสอบออกเมื่อไหร่
A : HSK 10 วันหลังจากวันสอบ / HSKK 25 วันหลังจากวันสอบ

Q : การสอบครั้งนี้ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ชำระอย่างไร
A : 1. ค่าสมัครสอบ ชำระเมื่อสมัคร
2. หากต้องการใบยื่นคะแนนสอบ มีค่าธรรมเนียมการขอใบคะแนนสอบและค่าจัดส่ง
โดยผู้สมัครต้องยื่นขอและชำระค่าธรรมเนียมในระบบด้วยตนเอง
ยื่นขอที่ www.chinesetest.cn

Q : ยื่นขอใบคะแนนที่ไหน ชำระเงินอย่างไร มีค่าใช้จ่ายเท่าไร
A : ขอและชำระค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งด้วยตนเอง
ยื่นที่ www.chinesetest.cn (5 วันทำการ)
ค่าธรรมเนียมการขอใบคะแนนสอบ 50 หยวน และค่าจัดส่งมาไทย 135 หยวน
หากต้องการส่งเร่งด่วน (3 วันทำการ) ชำระเพิ่ม 50 หยวน

Q : สมัครสอบกับทางศูนย์สอบ OKLS แล้วยังต้องสมัครทางเว็บไซต์
www.chinesetest.cn หรือไม่
A : ไม่ต้องสมัครอีกค่ะ

 

 รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ (สามารถสมัครสอบได้)

  

 

承诺书审评结果

序号

证件姓名*

考试时间

HSK

HSKK

结果

1

  NATTIYA KLANGKAEWKIJ

2020-05-29

HSK 3

HSKK初级

合格

2

  TAMONWAN KWANMUANG

2020-05-29

HSK 3

HSKK初级

合格

3

  TEERANUCH NANTASRI

2020-05-29

HSK 4

HSKK中级

合格

4

  THANNICHA KANJANAPLANG

2020-05-29

HSK 4

 

合格

5

  ARISARA THESA

2020-05-29

 

HSKK高级

合格

6

  ARISA THESA

2020-05-29

 

HSKK高级

合格

7

  GRITTIGA SEETEB

2020-05-29

 

HSKK中级

不合格

8

  NAPITCHAYA DOKKHEN

2020-05-30

HSK 6

HSKK中级

合格

9

  NATTHAKIT CHATRTHONGDI

2020-05-30

 

HSKK高级

合格

10

  SAKULTA HONGTHONG

2020-05-30

 

HSKK中级

合格

11

  PANNAMON SUTASSANANON

2020-05-30

 

HSKK中级

合格

12

  SAWANYA PONGPATIMAPHAN

2020-05-30

 

HSKK中级

合格

 

ผู้ผ่านเกณฑ์ (สามารถสมัครสอบได้) กรุณาอ่านข้อความด้านล่างอย่างละเอียด

 • ชำระค่าสมัครสอบ
  ผ่านบัญชี : โรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาลาดพร้าว 25
  เลขที่ 045-2-02754-4

 • สแกนรูปถ่ายและหลักฐานการโอนเงิน
  รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว บันทึกชื่อไฟล์เป็นชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษของผู้สมัครด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ (ขนาดไฟล์ 20-100 KB นามสกุลไฟล์.JPG /.JPEG)

 • กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ ผ่าน Google forms ได้ที่ https://bit.ly/365eV3x

 • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภายในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 ได้ที่ www.OKLS.net/hsk-ibt/511

 • ศูนย์สอบ OKLS จะส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ 3 วันก่อนวันสอบ
 

หมายเหตุ ขอให้ผู้สมัครสอบดำเนินการชำระเงินและลงทะเบียนสอบภายในวันที่ 19 พ.ค.63 เท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถเข้าร่วมการสอบได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

 


  

曼谷语言学院

2020年5月29日居家汉语网络考试名单

序号

证件姓名*

HSK

HSKK

缴费状态

备注

1

 NATTIYA KLANGKAEWKIJ

HSK3

HSKK初级

已缴费

 

2

 TAMONWAN KWANMUANG

HSK3

HSKK初级

已缴费

 

3

 TEERANUCH NANTASRI

HSK4

HSKK中级

已缴费

 

4

 THANNICHA KANJANAPLANG

HSK4

 

已缴费

 

 

 

 

 

曼谷语言学院

2020年5月30日居家汉语网络考试名单

序号

证件姓名*

HSK

HSKK

缴费状态

备注

1

 NAPITCHAYA DOKKHEN

HSK6

HSKK中级

已缴费

 

2

 SAKULTA HONGTHONG

 

HSKK中级

已缴费

 

3

 PANNAMON SUTASSANANON

 

HSKK中级

已缴费

 

4

 NATTHAKIT CHATRTHONGDI

 

HSKK高级

已缴费

 

 

 

ผู้มีสิทธิ์สอบ ปฏิบัติ ดังนี้

 • แจ้งขอ Qr Code จากแอดมิน IB Facebook OKLS เพื่อเข้ากลุ่มไลน์ “OKLS 居家汉语网络考试”
 • เพื่อความเข้าใจตรงกันให้ผู้สอบอ่านกฎระเบียบการสอบทางลิงก์ bit.ly/2T9zmXR อีกครั้ง
 • ศูนย์สอบ OKLS จะส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบให้ 3 วันก่อนวันสอบ

หมายเหตุ ศูนย์สอบ OKLS จะแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆผ่านทางไลน์กลุ่ม “OKLS 居家汉语网络考试”

 

พิมพ์   อีเมล